"Reinvent your organization"

Organisation och innovation

Många upplever att vi har kommit till vägs ände med hur vi organiserar och leder organisationer. Digitalisering, förändringstakt, arbetsmiljö. Alla ställer nya krav på organisation, ledarskap och medarbetarskap.

Oavsett om man befinner sig i de lägre hierarkierna eller är satt att leda organisationen vittnar statistiken om en växande frustration, otillfredsställelse och en känsla av meningslöshet. Med Sveriges skenande sjuktal, främst i form av psykisk ohälsa, borde vi kanske försöka se organisationer på ett helt annat sätt än vi gör idag.

Innovationer och digitalisering kan skapa möjligheter som utvecklar kärnverksamheten eller en närliggande eller helt ny verksamhet. Oavsett ställs alltid krav på ledarskap och förändring i hela organisationen.

Går det att skapa ett kraftfullare, mänskligare och mer meningsfullt sätt att organisera oss? Kan vi hitta helt nya sätt att samarbeta?

Vi brinner för att hjälpa våra kunder att forma och utveckla effektiva organisationer och meningsfulla arbetsplatser. Ett första steg kan vara att tillsammans definiera organisationens syfte så att vi kan rikta vår energi åt samma håll. Ett tydligt gemensamt syfte är också något som skapar motivation på arbetet.

Simon Sinek är en person som trycker mycket på vikten av ett gemensamt syfte. Här kan ni titta på en introduktionsvideo med honom.

Har ni en tydlig och gemensam bild av läget i er organisation?

Vi vågar utmana er genom att säga att det har ni troligtvis inte! Efter att ha genomfört ett
antal organisationsanalyser i företag och organisationer så vågar vi säga att ledningen sällan har en gemensam helhetsbild. Detta medför att beslut oftast grundas på antaganden och fragmentariska hypoteser och inte på fakta!

Genom att göra en organisationsanalys tar ni ett helhetsgrepp och skapar en gemensam referensram. Denna ligger sedan som grund för er vidare utveckling.

Uppnådda effekter:

En förankrad bild av nuläget som ger en gemensam plattform för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Företagsledningen får också en konkret handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Processen i sig bidrar till att undanröja otydliga, upplevda, odefinierade hinder i kommunikationen. När vi väl har fått upp de viktiga frågorna på bordet så kan vi tillsammans lösa de utmaningar och problem som kan finnas i organisationen.

Möjliggör en tydligare kommunikation och en konstruktiv problemlösning. En tydligare kommunikation och öppenhet ger organisationen tydligare fokus som i sin tur skapar en tydlig riktning som ger dig som chef eller medarbetare högre energinivå och handlingskraft och därigenom en ökad arbetsglädje och motivation. Alla vet vad som förväntas av dem och vad de ska göra och varför.

Bättre förutsättningar för effektivt samarbete och beslutsfattande som i sin tur bidrar till högre produktivitet och effektivitet.

Tydlighet i roller, ansvar och mandat.

Konceptblad Organisationsanalys

När du vill få en tydlig och gemensam bild av läget – och ett underlag för beslut och utveckling av en organisation