Ledarskap, Ledningsgrupp, Organisation

Är proaktivitet en framgångsfaktor nu?

Vi lever i en orolig och osäker tid där det som chef kan vara en utmaning att leda sin organisation framåt på ett framgångsrikt sätt. Jag tänker i några blogginlägg framöver reflektera kring vad jag ser är viktigt för att skapa en adaptiv och hållbar organisation som kan ta sig igenom stormarna och fortsatt kunna vara lönsam och välmående.

Att skapa en adaptiv organisation under en lågkonjunktur kan vara en utmaning, men jag ser att det också är en möjlighet att snabbt kunna anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och stärka företagets långsiktiga hållbarhet.

Ett första steg kan vara att fokusera på kärnverksamheten: Identifiera och fokusera på de viktigaste verksamhetsområdena som genererar mest värde och intäkter. Det kan innebära att ni behöver prioritera och skära ner på mindre lönsamma projekt. I stället behöver ni satsa era resurser på de områden som är mest kritiska för företagets överlevnad. Det handlar också om att vara proaktiv och kunna ställa om innan verksamheten har kört i diket.

Jag möter många chefer som tycker att det är svårt att prioritera bland alla viktiga frågor, man vill helst göra allt samtidigt. Allt är lika viktigt! Men, här finns det utvecklingspotential!

Att vara proaktiv och våga prioritera kommer att vara oerhört viktigt framöver för att utveckla sin organisation.

Har du reflekterat kring din förmåga att vara proaktiv och prioritera?

Read More
Strategi

Hur kan ni navigera i en volatil värld – Balansera kortsiktighet och långsiktighet i er strategi 2023 och framåt

I en värld som ständigt förändras och utvecklas i en rasande takt, är strategiarbete inte längre en statisk process som kan överlämnas till ledningsgruppen i företaget. Nu och framöver kräver det att vi tänker om, anpassar oss och är redo att omvärdera våra strategier snabbare än någonsin tidigare. Vi lever i en volatil verklighet nu med större kriser och förändringar som avlöser varandra och det gäller att kunna navigera och ställa om effektivt i en ny verklighet.

Teknologiska framsteg, globala händelser och skiftande kundpreferenser kan alla påverka företagens verksamhet över en natt. Det innebär att vi inte längre kan luta oss tillbaka på gamla strategiska planer som om de vore eviga.

Flexibilitet är nyckeln till att hantera volatiliteten. Företag måste vara redo att anpassa sina strategier och taktik snabbt och smidigt. Vi behöver involvera fler i organisationen än ”bara” ledningsgruppen.  Kanske behövs det andra kompetenser för att utveckla en strategi än de som medlemmarna i ledningsgruppen besitter. Den kompetensen kan finnas på andra håll i organisationen och behöver bjudas in till dialog och diskussion.

Detta kräver att företag har en kultur som uppmuntrar till involvering, experimentering och lärande. Att vara rädd för att misslyckas är inte längre en lyx vi har råd med. Misslyckanden är snarare möjligheter att lära sig och anpassa sig.

Att vara flexibel betyder dock inte att man överger långsiktiga strategier. Långsiktig planering är fortfarande avgörande för att skapa riktning och mål. Det handlar om att hitta en balans mellan kortsiktiga taktiska anpassningar och långsiktig vision. Företag måste ständigt fråga sig själva hur de kan göra små justeringar i sina strategier utan att förlora sikte på sina övergripande mål.

Detta kommer att ställa större krav på er som leder ett företag, att ni kan balansera kortsiktiga taktiska anpassningar med en långsiktig strategi. Det kommer att innebära att ni är bättre rustade för att överleva och blomstra i denna nya verklighet.

Det är en tid för innovation, snabba beslut och kontinuerlig anpassning. Är det möjligt? Absolut. Är det nödvändigt? Absolut. Det är denna balans som kommer att driva framgång i den volatila världen 2023 och bortom.

Är ni intresserade av att prata mer om hur er ledningsgrupp kan utveckla ert strategiarbete? Jag bollar gärna era idéer och funderingar kring dessa frågor!

#strategi #framtid #affärsutveckling #innovation #volatilitet #ledningsgrupp

Read More
Organisation, Värderingar

Låt era värderingar skapa en framgångsrik och hållbar organisation!

I varje organisation finns det osynliga krafter som styr dess framgång och riktning. Dessa krafter är våra värderingar – värderingar som ofta vägleder oss i våra beslut och handlingar, medvetet eller omedvetet. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, påverkar våra individuella värderingar vad vi prioriterar och vad vi anser vara viktigt.

Det är just denna sammanflätning av individuella värderingar som skapar den unika dynamiken i en organisation. När vi samlas som en grupp, blir det en kraftfull möjlighet att skapa ett gemensamt syfte och vision samt att forma organisationens värderingar tillsammans.

Ibland kan dessa värderingar vara annorlunda än de som ledningen har arbetat fram. Men, de blir desto mer kraftfulla eftersom de kommer från människorna som arbetar i organisationen. Det viktiga är dock att de är positiva och kan stärka organisationen som sådan. Fördelen är att vi inte behöver jobba lika mycket med implementering av värderingarna som när de har tagits fram av en ledningsgrupp eller liknande.

Men varför är det viktigt att medvetet arbeta med våra värderingar som organisation?

Jo, för när vi sätter ord på våra värderingar och integrerar dem i vårt arbete, skapas en starkare samhörighet och ett tydligare syfte. Med en gemensam förståelse för vad vi tror på och vad vi strävar efter kan vi ta välgrundade beslut och agera i enlighet med våra värderingar.

För att skapa en äkta och hållbar kultur av våra gemensamma värderingar behöver vi kommunicera och leva dem i varje del av vår organisation. Genom att involvera alla medarbetare och ge dem möjlighet att påverka värderingsprocessen, kan vi bygga en inkluderande och engagerande arbetsmiljö där varje individ känner sig delaktig och betydelsefull.

Genom att medvetet arbeta med vårt syfte, vision och värderingar kan vi skapa en organisation som är starkare, mer hållbar och mer anpassad till den föränderliga värld vi lever i!

Hur starka är era värderingar i er organisation?

#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation
Read More
Organisation, Syfte

Unlocking potential: The Power of a Purpose-driven Organization


Are you ready to make a meaningful impact and be part of a purpose-driven organization that sets out to change the world? Join us as we delve into the captivating world of purpose-driven organizations, where passion, fulfillment, and impactful outcomes converge.

So, what is a Purpose-Driven Organization?
A purpose-driven organization is more than just a workplace. It is a transformative force that unites people around a common mission, igniting their passion and drive to make a positive difference in the world. Unlike traditional companies driven solely by profit, these organizations are guided by a higher purpose that extends beyond financial success.

Features of a Purpose-Driven Organization
- Purpose with a Meaning: A purpose-driven organization embodies a compelling purpose statement that resonates deeply with employees. This purpose serves as a guiding star, propelling every action and decision towards creating a positive impact on society and the planet.
- People at the Core: Employees in purpose-driven organizations are not just cogs in a machine. They are valued as individuals, recognized for their unique strengths, and encouraged to bring their authentic selves to work. Collaboration, empathy, and respect are the cornerstones of the organizational culture.
- Shared Values and Beliefs: In a purpose-driven organization, a strong sense of shared values permeates every level of the company. Ethical practices, sustainability, and social responsibility are deeply ingrained, fostering a collective commitment to making a difference beyond profit margins.
-  Inspiring Leadership: Purpose-driven organizations are led by visionary leaders who inspire and empower their teams. These leaders prioritize the well-being of their employees, provide a clear direction aligned with the organization's purpose, and encourage innovation and personal growth.

How does it feel to be Working in a Purpose-Driven Organization?
Working in a purpose-driven organization evokes a sense of fulfillment and belonging that transcends the ordinary. Employees feel energized, motivated, and inspired, knowing that their work directly contributes to creating a better world. The shared purpose fosters a strong sense of community and camaraderie, where every individual's contribution is valued and celebrated. We want to contribute to the better of the organization because it´s purpose aligns with our own purpose.
 
If you're ready to unlock your organizational potential, be part of something bigger than yourself, and make a difference, a purpose-driven organization might be just right for you. The first step could be to look at your organizational purpose, how connected do you feel towards it?

Read More
Ledningsgrupp, Strategi

Har ni koll på era strategier?

Har ni identifierat de viktigaste faktorerna som kommer att påverka företagets framtid och skapat en plan för att hantera dessa faktorer på bästa möjliga sätt?

En viktig del av att arbeta med strategier är att ha en tydlig förståelse för företagets konkurrensfördelar och svagheter, och att använda denna kunskap för att fatta välgrundade beslut. Det innebär att man måste ha ett brett långsiktigt perspektiv på marknaden och branschen, och att man måste vara villig att ta risker och testa nya idéer. Vi benämner detta för strategiskt mod och framsyn. Något som det är väldigt viktigt för en ledningsgrupp att arbeta med nu!

Det kan vara svårt att arbeta med strategier när det finns dagliga operativa frågor som måste hanteras. Många gånger är det lättare att arbeta med de operativa frågorna för de kanske man kan lösa relativt enkelt och det är också ett bra sätt att visa handlingskraft för organisationen. Men, det är viktigt att ledningsgruppen ser till att de operativa frågorna delegeras på ett effektivt sätt så att ledningsgruppen kan fokusera på att utveckla och arbeta med att förverkliga företagets strategier.

Det är också viktigt att vi är flexibla och anpassningsbara även vad gäller våra strategier när det behövs. Jag anser att vi behöver jobba med strategier med ett agilt perspektiv. Det klassiska sättet där vi uppdaterar våra strategier en gång per år håller inte i den volatila värld vi lever i. Vi behöver revidera våra strategier varje kvartal, för att vara säkra på att de är uppdaterade och aktuella. Diskutera dem på ledningsgruppsmötena och gör en analys av deras största påverkan på verksamheten just nu.

Det handlar inte bara om att utveckla en plan för att nå företagets mål, utan också om att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation. Att ha modet att testa nya idéer och att vara öppen för förändringar, ta bort skygglapparna. Då kan vi bidra till att företaget förblir konkurrenskraftigt i en ständigt föränderlig bransch. Men, för att kunna göra detta så måste vi, som sagts tidigare, ha en spaning ut i omvärlden. Vad händer där ute som kan påverkar vår verksamhet och vårt erbjudande? Hur kan det komma att påverka oss? Hur kan vi omvandla det till frågor att arbeta med i vår organisation?

Frågor som är viktiga att diskutera i ledningsgruppen för att säkerställa företagets framgång på lång sikt. Det kräver mod, ledarskap och en förmåga att se bortom de dagliga operativa frågorna.

Genom att skapa en tydlig vision och syfte för ert företag och att arbeta aktivt med era strategier kan ni säkerställa att företaget är väl förberett för framtiden och kan ta sig an nya utmaningar på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Hur arbetar ni med era strategier i er ledningsgrupp?


#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation

Read More
Företagskultur, Organisation, Värderingar

Bygg starka värderingar som stöd i omvälvande tider

Vi lever i en tid av stora kriser och osäkerhet, det finns nog ingen som ifrågasätter det i dag. Under djupa lågkonjunkturer kan det vara lätt att tappa bort sitt syfte, vision och inte minst sin företagskultur i jakten på att överleva. Men jag vill snarare säga att det är just i dessa tider som dessa frågor är viktigare för organisationer än någonsin.

En stark värdegrund är en del av grunden för en framgångsrik organisation. Det är vad som ger ditt företag en själ och en identitet. Det är vad som får dina anställda att känna en stark känsla av gemenskap och syfte. Och det är vad som hjälper dig att fatta beslut som är i linje med dina värderingar, även när det är svårt.

När det gäller att navigera i en djup lågkonjunktur är det lätt att tappa sitt vanliga fokus och börja göra saker som går emot sina värderingar. Allt för att överleva… Men värderingarna, tillsammans med ert syfte och vision, kan snarare hjälpa er att navigera i stormen.  Plattformen av syfte, vision och värderingar är vad som hjälper dig att fatta de rätta besluten, även om de är svåra och obekväma. Om denna plattform är förankrad hos alla medarbetare så kan det skapas en stark kraft och vilja av att vi klarar detta tillsammans!

En stark värdegrund hjälper också till att bygga förtroende och lojalitet från dina kunder och partners. I tider av ekonomisk osäkerhet söker människor stabilitet och trygghet. Genom att visa upp en tydlig och konsekvent värdegrund kan du skapa en stark relation med dina kunder och partners som kan hålla över lång tid.

Så, vad kan du göra för att stärka din värdegrund i en djup lågkonjunktur?

För det första, ta er tid att diskutera era värderingar med varandra och sätt fokus på vad som är viktigt för ert företag. För det andra, se till att era värderingar får genomslag i allt ni gör. Och för det tredje, håll fast vid era värderingar även när det är svårt och obekvämt.

Tillsammans kan vi bygga starka och hållbara företag som är grundade i en stark värdegrund. Låt oss visa världen att vi är starkare än någonsin, även när vi står inför tuffa utmaningar!

#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation 

Read More
Syfte

Do you ever feel like your work lacks meaning?


Like you're just going through the motions, and there's no real purpose behind what you're doing? If you have, then you understand the importance of having a clear organizational purpose and vision.

Organizational purpose and vision are not just buzzwords. They are essential for creating a sense of direction and meaning in the work we do. When we work for a company with a purpose that resonates with us, we feel like we're part of something bigger than ourselves. We're not just showing up for a paycheck; we're working towards a shared goal that we believe in.

And that sense of purpose is not just important for us as individuals. It's critical for the success of the organization as a whole. When we're motivated and feel like our work has meaning, we're more productive, creative, and innovative. We're more likely to stay with the company long-term, helping to build a strong, stable foundation for future success.

I know from personal experience how important organizational purpose and vision can be. When I worked for a company that lacked a clear sense of direction, I felt lost and unfulfilled. I didn't know why I was doing what I was doing, and it made it hard to stay motivated.

But when I now work in my own company with a strong purpose and vision, it is like a breath of fresh air. I feel like I am working towards something important, and it gives me a renewed sense of purpose in my work. And that feeling of motivation and meaning translated into better performance, both for me personally and for the company as a whole.

So if you're feeling like your work lacks meaning, take a look at the purpose and vision of your organization. If they're not clear or don't resonate with you, it might be time to start looking for a company that does. Because when you work for a company with a strong purpose and vision, you're not just working for a paycheck.

 You're working towards something meaningful and important, and that's a powerful motivator.


#purposeimpact #leadingbusiness #leadership #purpose #engagement #meaningfulness #organization #teal #purpose #purposedrivenleadership #purposedrivenorganisation

Read More
Ledarskap, Ledningsgrupp

It´s not just about the bottom line!

As a business leader, you need to be able to articulate the WHY behind what your company does. If you can't explain why your company exists, or if you can´t relate to the purpose yourself, then employees will have a hard time understanding and relating to the purpose of their jobs.

Purpose-driven companies are more successful than companies without a clear purpose because they have a common vision of what they stand for and why they exist.

It's not just about the bottom line.

Employees who feel like they're making a difference in the world are more engaged and productive, which leads to better business results. Employees who are engaged drive better business results than disengaged employees.

Engaged employees are more productive. They're more likely to stay with the company, recommend it to others, and be less likely to leave.

Research shows that an engaged workforce is more productive, by 13% on average, compared to an unengaged one. That's because engaged workers are more motivated, they work harder and smarter, they have higher morale and they provide better customer service - all of which leads directly or indirectly back into your bottom line!

The data supports this idea, too: In an earlier study, researchers found that employees who believe their jobs have meaning--and thus, have higher levels of purpose--are more likely to be satisfied with their company and less likely to leave it for another job.

What does it look like in your business?

#purposeimpact #leadingbusiness #leadership #purpose #engagement #meaningfulness #organization #teal #purpose #purposedrivenleadership #purposedrivenorganisation 

Read More
Förändring, Företagskultur

Changing old patterns take time


My advice? 
Let it!
 
Many times, old structures and hierarchies are in the way of true change. You know that change that not only boosts engagement amongst employees and build culture, but also the kind of change that is necessary for the survival of your business. 
 
Old patterns and obstacles often stand in the way and because of this many organizations never reach across the finish line.
The consequences?
The implementation of change won’t pan out the way you intend and instead, the organization loses continuity, efficiency, engagement and slowly but steadily, goes back to those old patterns. 
 
Is your organization prepared for the speed of change and innovation that is necessary for its survival? If no – it’s time to put this topic on your agenda. If yes –
Good on you!

Read More
Syfte

Vilken härlig läsning!

Vilken härlig julklapp!

Sitter och läser Sodexos rapport "Det flexibla och individualiserade arbetslivet 2030 utopi eller dystopi".

Då ser jag att en av de 5 trender som Sodexo ser kommer att påverka framtidens arbetsliv handlar om syftes- och värderingsdrivna företag!

"För att medarbetarna ska känna att arbetet är meningsfullt är det också centralt att företaget har ett högre syfte än att dra in pengar till verksamheten. Samma undersökning visar att var femte svensk anser att ett tydligt syfte är det som lockar mest med ett jobberbjudande"

Jag blir så glad över att denna trend även har kommit hit till Sverige nu!

Några som driver denna trend är den yngre generationen som kommer in i arbetslivet.
"Att arbetslivet blir mer syftes- och värderingsdrivet blir extra tydligt om vi tittar på vad generation Z, människor födda från mitten på 1990-talet och framåt, värderar hos en arbetsgivare. Dagens unga är den mest samhällsengagerade generationen sedan sent 1960-tal, och anser att en av de viktigaste faktorerna för val av arbetsgivare är att de bidrar till samhällsnyttan. "

#purpose #purposedriven #organisation #ledarskap #syfte #värderingar

Read More