Ledningsgrupp, Strategi

Har ni koll på era strategier?

Har ni identifierat de viktigaste faktorerna som kommer att påverka företagets framtid och skapat en plan för att hantera dessa faktorer på bästa möjliga sätt?

En viktig del av att arbeta med strategier är att ha en tydlig förståelse för företagets konkurrensfördelar och svagheter, och att använda denna kunskap för att fatta välgrundade beslut. Det innebär att man måste ha ett brett långsiktigt perspektiv på marknaden och branschen, och att man måste vara villig att ta risker och testa nya idéer. Vi benämner detta för strategiskt mod och framsyn. Något som det är väldigt viktigt för en ledningsgrupp att arbeta med nu!

Det kan vara svårt att arbeta med strategier när det finns dagliga operativa frågor som måste hanteras. Många gånger är det lättare att arbeta med de operativa frågorna för de kanske man kan lösa relativt enkelt och det är också ett bra sätt att visa handlingskraft för organisationen. Men, det är viktigt att ledningsgruppen ser till att de operativa frågorna delegeras på ett effektivt sätt så att ledningsgruppen kan fokusera på att utveckla och arbeta med att förverkliga företagets strategier.

Det är också viktigt att vi är flexibla och anpassningsbara även vad gäller våra strategier när det behövs. Jag anser att vi behöver jobba med strategier med ett agilt perspektiv. Det klassiska sättet där vi uppdaterar våra strategier en gång per år håller inte i den volatila värld vi lever i. Vi behöver revidera våra strategier varje kvartal, för att vara säkra på att de är uppdaterade och aktuella. Diskutera dem på ledningsgruppsmötena och gör en analys av deras största påverkan på verksamheten just nu.

Det handlar inte bara om att utveckla en plan för att nå företagets mål, utan också om att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation. Att ha modet att testa nya idéer och att vara öppen för förändringar, ta bort skygglapparna. Då kan vi bidra till att företaget förblir konkurrenskraftigt i en ständigt föränderlig bransch. Men, för att kunna göra detta så måste vi, som sagts tidigare, ha en spaning ut i omvärlden. Vad händer där ute som kan påverkar vår verksamhet och vårt erbjudande? Hur kan det komma att påverka oss? Hur kan vi omvandla det till frågor att arbeta med i vår organisation?

Frågor som är viktiga att diskutera i ledningsgruppen för att säkerställa företagets framgång på lång sikt. Det kräver mod, ledarskap och en förmåga att se bortom de dagliga operativa frågorna.

Genom att skapa en tydlig vision och syfte för ert företag och att arbeta aktivt med era strategier kan ni säkerställa att företaget är väl förberett för framtiden och kan ta sig an nya utmaningar på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Hur arbetar ni med era strategier i er ledningsgrupp?


#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation

Read More
Ledarskap, Ledningsgrupp

It´s not just about the bottom line!

As a business leader, you need to be able to articulate the WHY behind what your company does. If you can't explain why your company exists, or if you can´t relate to the purpose yourself, then employees will have a hard time understanding and relating to the purpose of their jobs.

Purpose-driven companies are more successful than companies without a clear purpose because they have a common vision of what they stand for and why they exist.

It's not just about the bottom line.

Employees who feel like they're making a difference in the world are more engaged and productive, which leads to better business results. Employees who are engaged drive better business results than disengaged employees.

Engaged employees are more productive. They're more likely to stay with the company, recommend it to others, and be less likely to leave.

Research shows that an engaged workforce is more productive, by 13% on average, compared to an unengaged one. That's because engaged workers are more motivated, they work harder and smarter, they have higher morale and they provide better customer service - all of which leads directly or indirectly back into your bottom line!

The data supports this idea, too: In an earlier study, researchers found that employees who believe their jobs have meaning--and thus, have higher levels of purpose--are more likely to be satisfied with their company and less likely to leave it for another job.

What does it look like in your business?

#purposeimpact #leadingbusiness #leadership #purpose #engagement #meaningfulness #organization #teal #purpose #purposedrivenleadership #purposedrivenorganisation 

Read More
Ledningsgrupp, Strategi

1. Portfolio, Strategy, and Products

This week I talk about the 5Ps.
A framework and guide on how to embed the purpose in organizations.
 
Today I dive deeper in the first P, which is Portfolio Strategy and Product.
 
When I talk about purpose when it comes to products and services it usually comes down to two things. Dare to remove products from your portfolio that no longer serves your purpose and instead introduce new ones. 
 
You might think that changing your product portfolio is an impossible thing to ask for. But fact is that you have greater freedom and possibilities than you think to choose what your company does and how it can make a positive difference.

Research shows that companies that keep a static portfolio underperform long-term. My analysis of this is that this might be a result of customers’ needs constantly changing and actually moving towards more meaningfulness and positive impact on environment and their surroundings. Hence, it’s crucial to make sure your portfolio is up to date.
 
Is your Product Portfolio aligned with your purpose?
 
Tomorrow we’ll talk about the second P, People and Culture.
 
Follow my account in order to not miss the rest of this 5Ps Series.


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management

Read More
Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Do well by doing good

Do well by doing good.
With one year coming to an end and another one approaching, many organizations reflect back to see how they have performed in reaching their goals as well as setting new ones for the up-coming year. 
But it´s not only the traditional company goals that should be the center of attention here.
 
This year, also try look at your organizational purpose. Did your company walk the talk in 2022 and what´s in the pipeline for 2023 when it comes to living your purpose? 
 
An embedded purpose has shown to improve employee-, customer-, and investor satisfaction, which in turn contributes to better performance and greater impact. A strong purpose will strengthen the balance sheet when it´s done correctly.
Companies with a genuine, lived purpose radiate authenticity and do well by doing good.
 
So, is purpose on your agenda for 2023?


#leadingbusiness #leadership #organizationalpurpose #purpose #purposedrivenorganisation #ledarskap #syfte #teal #syftesdrivenorganisation #management #future #innovation #strategy #business

Read More
Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Why are the majority of employees unwilling to step up and take responsibility?

Why are the majority of my employee´s unwilling to take responsibility and making their own decisions?
 
Well, have you looked yourself in the mirror?
 
One of the main reasons to why there is a lack of decision-making and ownership amongst employees within an organization is the management and its leadership.
 
An inclusive work environment creates security and trust and it is mostly up to the leader to initiate the process of creating this space.
 
An inclusive work culture stems from a leadership that is permissive, personal and transparent. 
 
When we outsource the decision-making to where it really belongs in the organization (amongst the ones facing the actual problem or question), we take a big step towards creating prerequisites to take on more responsibility. 
 
Decentralized decision-making increases flexibility as well as the ability to make quick decisions in order to meet the market's needs in new and innovative ways.
 
Looking oneself in the mirror is usually a great first step in many aspects of life. 

When did you last have a look?


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact

Read More
Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Innovation grows where purpose goes

Innovation is thriving in an environment where it is encouraged to learn and try new things. Where the employees´ thoughts and ideas are cherished, and they are allowed to try and fail. Because it is from our mistakes we learn and grow, as an organization but also as individuals.
 
This behavior feeds a certain culture; a culture where everyone in the organization has this amazing drive and passion about growing and learning, imagine what a place like that could achieve!
 
But how do we create a culture this inclusive and supportive?
 
Aligning on the organizations purpose is step one.
The purpose needs to be customer centered and keep the societies´ greater good in mind. This creates a collective focus, a sense of belonging and contribution.
It generates good energy.
 
With this collective force all eyes are set on the same goal.
 
Aligning the purpose might result in old patterns and methods being challenged and questioned, it´s an opportunity for new thoughts, growth and innovation. It also challenges you as a leader, are you ready to look at yourself and how you lead? Are you ready to change?
 
What characterizes your culture today? Does it encourage new ideas and innovation? If not, why?
What stands in the way between you and innovation? How can these obstacles be removed?
 
I´ve worked with many leaders across our country where I´ve witnessed them taking their first shaky steps in the beginning of the process to then see them (and their organization and employees) thrive in a culture where only the sky seems to be the limit.

Nothing gets me more excited than being a part of their journey.

#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact

Read More
Ledarskap, Ledningsgrupp, Strategi

Tänk om vi skulle göra annorlunda?

Vad skulle du säga om jag föreslog att ni skulle involvera fler i er organisation kring strategiarbetet? Skulle du sparka bakut eller skulle du tycka att det var en intressant tanke? Hur menar du då?

I dag är det många ledningsgrupper som driver en årlig process för att ta fram nya strategier för organisationen. Utifrån den processen kommer det troligen strategiska områden och mål och kanske en aktivitetsplan i någon form. Då ska arbetet ta vid med att börja implementera planerna i resten av organisationen.

Min erfarenhet är att arbetet tyvärr brukar stanna där. Det operativa arbetet tar över och man har missat chansen att förankra strategierna hos medarbetarna. Ett år senare är det dags igen för en ny strategiprocess och så börjar arbetet om. Lite raljerande kanske men ändå…

Tänk om ni skulle våga göra annorlunda? Testa att involvera flera medarbetare i er strategiprocess. Alla kommer kanske inte vilja vara med men säkert fler än bara ledningsgruppens medlemmar. Ni skulle kunna få in fler kompetenser, perspektiv och reflektioner som säkerligen skulle kunna lyfta ert arbete med strategierna ännu mer.

Dessutom blir det en fördel i förankringen av strategierna sedan, för implementeringen har ju redan börjat! Eftersom fler har varit med i strategiprocessen så har ni kommit en bra bit på väg och det blir mindre svårt att realisera strategierna framöver.

Jag tror att detta även skulle bygga mer engagemang och vilja att ta ansvar hos medarbetarna om de har fått vara med och påverka från början. I stället för att få planerna kommunicerade på något möte där man inte har fått chans att reflektera, ställa frågor eller ge feedback.

Vad tror du, är jag helt galen i mina tankar?

Read More
Ledarskap, Ledningsgrupp, Strategi, Syfte

Kommunikation är A och O i förankringen!

Vi tenderar att glömma bort hur viktigt det är med kontinuitet i kommunikationen när vi är inne i olika implementeringsprocesser i våra verksamheter.

Många gånger tycker vi i ledningen att ”jag har ju pratat om detta så många gånger, har inte budskapet gått in?”. Hur svårt ska det vara?

Då brukar jag svara att ni har bara börjat arbetet med att kommunicera budskapet! Det är nu ni måste vara uthålliga och fortsätta att kommunicera det, prata om det minst 20 gånger till. Förhoppningsvis har ni nått fram till de flesta då.

Fundera också på hur ni ska kommunicera ert budskap. Vad använder ni för forum för kommunikation i dag? Är det Slack, Teams, intranätet, olika typer av möten? Vilka känner ni är de bäst fungerande forumen för er i nuläget? Fortsätt använda dem som fungerar bra och fundera över om ni behöver addera några ytterligare.

Se till att använda olika typer av forum för vi människor har olika sätt att ta till sig ett budskap. En del vill läsa budskapet i skriven text, andra tar till sig det i en muntlig presentation och en del behöver få diskutera budskapet för att göra det till sitt. Det finns säkert ytterligare sätt att ta till sig ett budskap men mitt budskap är att ni behöver använda olika metoder i er kommunikation!

Bjud in till små mini-workshops där ni kan diskutera t ex er strategi och de initiativ ni planerar att ta. Var öppna för frågor och förslag till förändringar av initiativen! Kanske har de som är med och diskuterar mer kunskap om initiativen som är viktiga att ta tillvara för att ni ska lyckas?

Men, var beredda på att det är oerhört viktigt att inte det blir ett spel för gallerierna. Vill ni verkligen skapa engagemang här så behöver ni också ta till er av de reflektioner och förslag som kommer fram från medarbetarna. Annars är risken att de kommer att tröttna och inte vilja engagera sig till slut!

Read More
Ledningsgrupp, Organisation, Strategi

Skapa kraft genom att förankra era strategier!

I mitt förra inlägg reflekterade jag kring vikten av att förankra era strategier ut i organisationen.

Hur ska vi göra då när vi vill förankra strategierna?

Ambitionen med era strategier är att de ska leda er i rätt riktning så att ni kan förverkliga ert syfte och vision. Utifrån era strategier tar ni konkreta initiativ, aktiviteter, som ska ta er ett eller flera steg i denna riktning.

I arbetet med implementeringen av era strategier och genomförandet av initiativ så är det oerhört viktigt att koppla dem till ert syfte, vision och värderingar. Dessa tre viktiga faktorer är fundamentet i er verksamhet och de initiativ ni tar för att förverkliga strategin behöver hänga ihop med dem.

Ni behöver kunna förklara för era medarbetare hur kopplingen ser ut och varför ni gör just detta initiativ. Gör kopplingen så tydlig som möjlig så att den går att förstå för varje individ.

OM ni inte kan göra den kopplingen så behöver ni fundera ett varv till, är detta verkligen ett initiativ som leder er till att leva ert syfte och förverkliga er vision? Är detta inte tydligt så ska ni kanske inte ta det initiativet!?

När ni tydligt kan kommunicera hur era initiativ leder er i den riktning som ni har bestämt utifrån ert syfte och vision så kommer ni att skapa en starkare kultur och ett större engagemang i er organisation.

Medarbetare kan se hur de kan bidra till att förverkliga ert syfte och vision och vill i mycket högre grad vara med och bidra i arbetet och ta ansvar för genomförandet!
Så enkelt men ändå så svårt ibland!

Read More
Ledningsgrupp, Syfte

Förankrade strategier skapar potential

Studier visar att svenska företag inte lyckas förverkliga mer än 1-3 av sina strategiska beslut. Anledningen: Kommunikation från närmsta chef och ledningsgrupp ut till resten av organisationen fallerar…

Strategierna implementeras inte utan fastnar ofta i toppen av organisationen. Medarbetarna har inte en aning om vilka strategierna är och ännu mindre hur de ska kunna bidra till att förverkliga strategierna och skapa värde för organisationen. Detta trots att ledningen anser att strategierna är den enskilt viktigaste faktorn för framgång.

Studier visar också att hur vi utvecklar våra strategier behöver förändras, Vi behöver arbeta mer agilt med strategierna, se över tidsperspektiven och arbeta mycket mer aktivt med frågorna.

Endast 5 procent av ett företags anställda förstår och kan använda dess strategi i sin arbetsvardag.

Endast 16 % av Sveriges medarbetare är fullt ut motiverade på jobbet och många skulle byta arbetsplats i morgon dag om de bara kunde.

Företag med engagerade anställda har bättre närvarostatistik, presterar bättre resultat och är i snitt 22 % mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter. Här finns det en enorm potential att ta tillvara!

Hur kan vi utveckla bättre och annorlunda sätt för att förena organisationens syfte, vision och utveckla strategier för att sedan förverkliga dem i hela organisationen.

Tänk vilken kraft det skulle skapa!

#purpose #purposedrivenbusiness #ledarskap #engagemang #strategiRead More