Företagskultur, Organisation

Ska vi gå på skattjakt?

Att dyka ner i en organisations kultur kan kännas som att utforska en isbergstopp, där det mesta ligger dolt under ytan. Men här är grejen: kulturen handlar inte så mycket om vad vi gör på jobbet, utan snarare om hur vi gör det.

Tänk dig att det inte bara är att kryssa av uppgifter på din to-do-lista; det är det lilla extra – ett leende, en hjälpande hand, den där extra tanken på detaljerna – som verkligen räknas.

Denna "hur"-faktor är som en osynlig tråd som binder samman allas beteenden, skapar normer och förväntningar, och gör det lite klurigt för en enskild person att vända skutan helt på egen hand. Det är som att försöka dansa tango solo – inte helt omöjligt, men definitivt utmanande!

Kulturens kärna ligger i våra värderingar. Och här blir det intressant: folk är oftast inte så peppade på att ändra sitt sätt att göra saker på, såvida de inte förstår varför det nya sättet är bättre och hur det kopplar an till det de redan värderar högt. Det är lite som att försöka övertyga någon om att byta från kaffe till te utan att förklara varför det är ett smart drag.

När det gäller stora förändringar, som en sammanslagning eller ett förvärv, kan det vara guld värt att göra lite detektivarbete först. Genom att göra en så kallad kulturell due diligence – ett fint sätt att säga "lära känna kulturen på djupet" – kan vi få en bättre förståelse för hur kulturen påverkar allt och alla.

Det är lite som att ha en karta när man ger sig ut på en skattjakt, där skatten är framgång och välmående i organisationen. Och vem älskar inte en bra skattjakt?

Read More
Ledarskap, Ledningsgrupp, Organisation

Är proaktivitet en framgångsfaktor nu?

Vi lever i en orolig och osäker tid där det som chef kan vara en utmaning att leda sin organisation framåt på ett framgångsrikt sätt. Jag tänker i några blogginlägg framöver reflektera kring vad jag ser är viktigt för att skapa en adaptiv och hållbar organisation som kan ta sig igenom stormarna och fortsatt kunna vara lönsam och välmående.

Att skapa en adaptiv organisation under en lågkonjunktur kan vara en utmaning, men jag ser att det också är en möjlighet att snabbt kunna anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och stärka företagets långsiktiga hållbarhet.

Ett första steg kan vara att fokusera på kärnverksamheten: Identifiera och fokusera på de viktigaste verksamhetsområdena som genererar mest värde och intäkter. Det kan innebära att ni behöver prioritera och skära ner på mindre lönsamma projekt. I stället behöver ni satsa era resurser på de områden som är mest kritiska för företagets överlevnad. Det handlar också om att vara proaktiv och kunna ställa om innan verksamheten har kört i diket.

Jag möter många chefer som tycker att det är svårt att prioritera bland alla viktiga frågor, man vill helst göra allt samtidigt. Allt är lika viktigt! Men, här finns det utvecklingspotential!

Att vara proaktiv och våga prioritera kommer att vara oerhört viktigt framöver för att utveckla sin organisation.

Har du reflekterat kring din förmåga att vara proaktiv och prioritera?

Read More
Organisation, Värderingar

Låt era värderingar skapa en framgångsrik och hållbar organisation!

I varje organisation finns det osynliga krafter som styr dess framgång och riktning. Dessa krafter är våra värderingar – värderingar som ofta vägleder oss i våra beslut och handlingar, medvetet eller omedvetet. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, påverkar våra individuella värderingar vad vi prioriterar och vad vi anser vara viktigt.

Det är just denna sammanflätning av individuella värderingar som skapar den unika dynamiken i en organisation. När vi samlas som en grupp, blir det en kraftfull möjlighet att skapa ett gemensamt syfte och vision samt att forma organisationens värderingar tillsammans.

Ibland kan dessa värderingar vara annorlunda än de som ledningen har arbetat fram. Men, de blir desto mer kraftfulla eftersom de kommer från människorna som arbetar i organisationen. Det viktiga är dock att de är positiva och kan stärka organisationen som sådan. Fördelen är att vi inte behöver jobba lika mycket med implementering av värderingarna som när de har tagits fram av en ledningsgrupp eller liknande.

Men varför är det viktigt att medvetet arbeta med våra värderingar som organisation?

Jo, för när vi sätter ord på våra värderingar och integrerar dem i vårt arbete, skapas en starkare samhörighet och ett tydligare syfte. Med en gemensam förståelse för vad vi tror på och vad vi strävar efter kan vi ta välgrundade beslut och agera i enlighet med våra värderingar.

För att skapa en äkta och hållbar kultur av våra gemensamma värderingar behöver vi kommunicera och leva dem i varje del av vår organisation. Genom att involvera alla medarbetare och ge dem möjlighet att påverka värderingsprocessen, kan vi bygga en inkluderande och engagerande arbetsmiljö där varje individ känner sig delaktig och betydelsefull.

Genom att medvetet arbeta med vårt syfte, vision och värderingar kan vi skapa en organisation som är starkare, mer hållbar och mer anpassad till den föränderliga värld vi lever i!

Hur starka är era värderingar i er organisation?

#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation
Read More
Organisation, Syfte

Unlocking potential: The Power of a Purpose-driven Organization


Are you ready to make a meaningful impact and be part of a purpose-driven organization that sets out to change the world? Join us as we delve into the captivating world of purpose-driven organizations, where passion, fulfillment, and impactful outcomes converge.

So, what is a Purpose-Driven Organization?
A purpose-driven organization is more than just a workplace. It is a transformative force that unites people around a common mission, igniting their passion and drive to make a positive difference in the world. Unlike traditional companies driven solely by profit, these organizations are guided by a higher purpose that extends beyond financial success.

Features of a Purpose-Driven Organization
- Purpose with a Meaning: A purpose-driven organization embodies a compelling purpose statement that resonates deeply with employees. This purpose serves as a guiding star, propelling every action and decision towards creating a positive impact on society and the planet.
- People at the Core: Employees in purpose-driven organizations are not just cogs in a machine. They are valued as individuals, recognized for their unique strengths, and encouraged to bring their authentic selves to work. Collaboration, empathy, and respect are the cornerstones of the organizational culture.
- Shared Values and Beliefs: In a purpose-driven organization, a strong sense of shared values permeates every level of the company. Ethical practices, sustainability, and social responsibility are deeply ingrained, fostering a collective commitment to making a difference beyond profit margins.
-  Inspiring Leadership: Purpose-driven organizations are led by visionary leaders who inspire and empower their teams. These leaders prioritize the well-being of their employees, provide a clear direction aligned with the organization's purpose, and encourage innovation and personal growth.

How does it feel to be Working in a Purpose-Driven Organization?
Working in a purpose-driven organization evokes a sense of fulfillment and belonging that transcends the ordinary. Employees feel energized, motivated, and inspired, knowing that their work directly contributes to creating a better world. The shared purpose fosters a strong sense of community and camaraderie, where every individual's contribution is valued and celebrated. We want to contribute to the better of the organization because it´s purpose aligns with our own purpose.
 
If you're ready to unlock your organizational potential, be part of something bigger than yourself, and make a difference, a purpose-driven organization might be just right for you. The first step could be to look at your organizational purpose, how connected do you feel towards it?

Read More
Företagskultur, Organisation, Värderingar

Bygg starka värderingar som stöd i omvälvande tider

Vi lever i en tid av stora kriser och osäkerhet, det finns nog ingen som ifrågasätter det i dag. Under djupa lågkonjunkturer kan det vara lätt att tappa bort sitt syfte, vision och inte minst sin företagskultur i jakten på att överleva. Men jag vill snarare säga att det är just i dessa tider som dessa frågor är viktigare för organisationer än någonsin.

En stark värdegrund är en del av grunden för en framgångsrik organisation. Det är vad som ger ditt företag en själ och en identitet. Det är vad som får dina anställda att känna en stark känsla av gemenskap och syfte. Och det är vad som hjälper dig att fatta beslut som är i linje med dina värderingar, även när det är svårt.

När det gäller att navigera i en djup lågkonjunktur är det lätt att tappa sitt vanliga fokus och börja göra saker som går emot sina värderingar. Allt för att överleva… Men värderingarna, tillsammans med ert syfte och vision, kan snarare hjälpa er att navigera i stormen.  Plattformen av syfte, vision och värderingar är vad som hjälper dig att fatta de rätta besluten, även om de är svåra och obekväma. Om denna plattform är förankrad hos alla medarbetare så kan det skapas en stark kraft och vilja av att vi klarar detta tillsammans!

En stark värdegrund hjälper också till att bygga förtroende och lojalitet från dina kunder och partners. I tider av ekonomisk osäkerhet söker människor stabilitet och trygghet. Genom att visa upp en tydlig och konsekvent värdegrund kan du skapa en stark relation med dina kunder och partners som kan hålla över lång tid.

Så, vad kan du göra för att stärka din värdegrund i en djup lågkonjunktur?

För det första, ta er tid att diskutera era värderingar med varandra och sätt fokus på vad som är viktigt för ert företag. För det andra, se till att era värderingar får genomslag i allt ni gör. Och för det tredje, håll fast vid era värderingar även när det är svårt och obekvämt.

Tillsammans kan vi bygga starka och hållbara företag som är grundade i en stark värdegrund. Låt oss visa världen att vi är starkare än någonsin, även när vi står inför tuffa utmaningar!

#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation 

Read More
Organisation

Challenge Your Assumptions: It’s Time to Think Again!!

Are you the CEO that still believes working with the organizational purpose is wasting valuable time and stealing focus from the important stuff that actually generates profit?
 
Think again!
Working strategically and practically with purpose can rather increase profitability in a more sustainable and long-term way.
 
Purpose creates customer focus, committed employees and an inclusive culture – your organization develop superpowers! 
 
Employees' potential and abilities are better revealed and utilized
Customer focus is increasing because it is becoming clearer what kind of impression, we as a company want to make on our surroundings
Our services and products will develop and improve in order to be aligned with our purpose 
 
All this contributes to creating an attractive and inclusive organization on all levels. You are now on the path to long-term sustainability and increased profitability!


#leadingbusiness #management #purposedriven #purpose #purposefulleadership #ceoleadership #syfte #syftesdrivet #leadershipdevelopment #leadership 
#busniessdevelopment

Read More
Organisation

5. Position and Communication

Let’s wrap this week up with the final part of this series of the 5Ps – a framework on how to embed purpose in organizations.

We have talked about Portfolio Strategy, People and Culture, Processes and Systems, Performance Metrics and today, I will dive deeper into last and fifth P; Position and Communication.

When you’ve come this far in embedding your purpose, don’t forget to bring it out to the public.

My best advice is to stay true to your purpose and don’t fall into the Purpose Washing-trap. Fake or untrue expressions about purpose will be recognized as inauthenticity by the public. This will only harm your brand.

So, let the communication be aligned with your true purpose and let your purpose be aligned with the true you (the organization) – anything else will be ‘called bullshit’.

When purpose is embedded throughout the organization, your company’s position and communication becomes a natural extension of your core business - purpose so beautifully eliminates the gap between ‘the walk’ and ‘the talk’.


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management

Read More
Företagskultur, Organisation

4. Performance Metrics

We are almost through this week’s series where I dive deeper in the 5Ps – a system for embedding purpose in your organization.

Performance Metrics is our fourth P.

Purpose communicates what your company is and aspires to be and therefore the Purpose Metrics should not only cover day-to-day operations but also management decisions as well as transformation initiatives.

Truth is, what you seek to manage should also be measured – not one time, not occasionally but on a regular basis.

Same goes with purpose. 
My recommendation is that you identify the key performance indicators that are tied to the organizational purpose and then, you track them over time. 
This will not only act as an incentive for putting purpose on the daily agenda but will also help you to see your progress and if you’re on the right track.

Invite your employees and stakeholders to take part of the progress along the way. This reinforces purpose and builds momentum for more engagement amongst your employees.

Did you miss the first part of this series? Check out the latest blog posts and you can read about the 1st, 2nd and 3rd P.


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management

Read More
Organisation

3. Processes and Systems

it is time to dive a little deeper in the 3rd P.
Processes and Systems.
 
Processes and systems look at the “how” of your business model: the operational initiatives, incentives and management tools your firm relies upon to create value. 
 
When embedding purpose in your organizations processes and systems, it is vital to look beyond your four walls.  
 
Look at your supply chain.
Are your choice of suppliers aligned with your purpose? Be brave enough to set some reasonable demands or be open to look for new suppliers that serves both you and your purpose. 
 
Regardless of industry, most companies can embed best practices in many areas of their organization; from kitchen composting and office supplies to approving and supporting employees to fulfill a dream or work from abroad for a period of time.

 
By embedding purpose throughout your supply chain you create this ripple effect where more organizations are being nudged into doing the same – together creating a more fulfilling work environment. 
 
Have you missed the two first posts I did about the 5Ps, you can find them in the blog posts below.

#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management
#5Ps

Read More
Organisation, Värderingar

2. People and Culture

Let’s talk about the 2nd P.

This week I go trough the 5Ps which is a framework on how to embed the purpose in organizations.

The second P stands for People and Culture. Purpose always begins with human beings and a feeling of fulfillment (purpose) is becoming more and more important for these human beings.

Start early.
Begin in the hiring process to make sure that the one ending up getting the job also shares the values that support the company’s purpose.

Also, remember that your people have a tremendous power. 
Employees are usually the single greatest force when it comes to “call bullshit” on companies not being true in their claims of meaning and purpose. Add to that, research shows that employees at purpose-driven companies are four times more engaged at work. 
Can you even afford NOT embedding your purpose in the organization?

Yesterday I wrote about the first P - Portfolio Strategy and Products. 
Did you miss it? 
See the last blog post before this one.


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management
#5Ps

Read More