Syfte, Värderingar

Syfte och värderingar – grunden till allt

Jag har under min karriär upplevt både arbetsplatser med starka värderingar och ett tydligt syfte, och arbetsplatser där det har varit brister eller oklarheter på den fronten. Skillnaden har varit påtaglig – i hur engagerad och motiverad jag känt mig.

På arbetsplatser där det har funnits en stark värdegrund har jag känt mig delaktig och värdefull som medarbetare. Det har funnits en gemensam förståelse för vilka värderingar som är viktiga för organisationen och vi har arbetat tillsammans mot samma mål. Detta samspel har gett mig utrymmet att vara sann mot mig själv – då organisationens värderingar speglat mina egna.

När organisationen också har haft ett tydligt syfte har jag känt mig ännu mer motiverad att arbeta hårt för att bidra till att vi ska verka för vårt syfte. Syftet har handlat om mer än bara att tjäna pengar, utan om att skapa en positiv förändring i samhället. Det har gett mig en känsla av att mitt arbete har en mening och att jag bidrar till något större än mig själv.

Däremot, när det har saknats en stark värdegrund eller ett tydligt syfte har jag, efter ett tag, känt mig mer distanserad från organisationen och dess mål. Det har varit svårt att förstå varför till att börja med. Kollegorna har varit trevligt men jag har inte känt att mitt arbete har haft en större betydelse. Till slut kunde kollegorna inte balansera upp bristen på mening.

Som chef eller ledare ser jag att det är avgörande att ha en stark värdegrund och ett tydligt syfte för det företag som jag leder. Det ger medarbetarna en känsla av samhörighet och mening med sitt arbete, vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang och produktivitet. Genom att aktivt arbeta med organisationens värderingar och syfte kan man också attrahera och behålla medarbetare som delar samma värderingar och som är motiverade att arbeta för organisationens syfte.

Att utveckla en engagerad arbetsplats börjar med att förstå detta: en stark värdegrund och ett tydligt syfte är inte bara avgörande, de är själva livsnerven för en framgångsrik och dynamisk företagskultur.


#Värderingar #Ledarskap #Företagskultur #Engagemang #Syfte

Read More
Syfte

Uppgradera ert syfte!

I en värld där affärslandskapet ständigt förändras, framstår syfte och vision inte bara som vägvisare, utan som avgörande kompasser för organisationers långsiktiga framgång. Trots detta åsidosätts ofta arbetet med dessa grundläggande byggstenar. Varför sker detta? Och vilka konsekvenser medför det för våra organisationer?

Ett centralt skäl, som jag ser det,  till att syfte och vision negligeras är den omedelbara pressen från kvartalsekonomins resultatkrav. I jakten på snabba vinster och kortsiktiga framgångar tappas ofta det långsiktiga perspektivet bort. Organisationer blir fokuserade på att "fixa siffrorna" snarare än att odla en kultur och strategi som är rotad i deras djupare syfte.

Dessutom kan brist på engagemang och förståelse bland ledare och anställda utgöra ett hinder. Utan en gemensam och tydlig vision är det svårt för team att känna sig kopplade till organisationens större mål. Detta leder till en arbetsmiljö där dagliga uppgifter ses som isolerade från företagets övergripande riktning, vilket underminerar motivation och innovationsförmåga.

En annan utmaning är den rådande uppfattningen att arbetet med syfte och vision är ett "mjukt" område, mindre mätbart och därmed mindre värdefullt än andra affärsprocesser. Detta synsätt undervärderar potentialen i en stark företagskultur och hur den kan påverka allt från anställdas engagemang till kundlojalitet.

Att återvända till vårt syfte och vår vision är inte bara en fråga om intern moral eller varumärkesbyggande; det är en strategisk nödvändighet. Organisationer som lyckas integrera sitt syfte och sin vision i alla aspekter av sin verksamhet står stadigt när det blåser och kan lättare rida ut stormarna.

Det är dags för ledare att omvärdera och omfamna kraften i deras organisationers syfte och vision, för att inte bara överleva utan också blomstra i morgondagens affärsvärld.

Read More
Organisation, Syfte

Unlocking potential: The Power of a Purpose-driven Organization


Are you ready to make a meaningful impact and be part of a purpose-driven organization that sets out to change the world? Join us as we delve into the captivating world of purpose-driven organizations, where passion, fulfillment, and impactful outcomes converge.

So, what is a Purpose-Driven Organization?
A purpose-driven organization is more than just a workplace. It is a transformative force that unites people around a common mission, igniting their passion and drive to make a positive difference in the world. Unlike traditional companies driven solely by profit, these organizations are guided by a higher purpose that extends beyond financial success.

Features of a Purpose-Driven Organization
- Purpose with a Meaning: A purpose-driven organization embodies a compelling purpose statement that resonates deeply with employees. This purpose serves as a guiding star, propelling every action and decision towards creating a positive impact on society and the planet.
- People at the Core: Employees in purpose-driven organizations are not just cogs in a machine. They are valued as individuals, recognized for their unique strengths, and encouraged to bring their authentic selves to work. Collaboration, empathy, and respect are the cornerstones of the organizational culture.
- Shared Values and Beliefs: In a purpose-driven organization, a strong sense of shared values permeates every level of the company. Ethical practices, sustainability, and social responsibility are deeply ingrained, fostering a collective commitment to making a difference beyond profit margins.
-  Inspiring Leadership: Purpose-driven organizations are led by visionary leaders who inspire and empower their teams. These leaders prioritize the well-being of their employees, provide a clear direction aligned with the organization's purpose, and encourage innovation and personal growth.

How does it feel to be Working in a Purpose-Driven Organization?
Working in a purpose-driven organization evokes a sense of fulfillment and belonging that transcends the ordinary. Employees feel energized, motivated, and inspired, knowing that their work directly contributes to creating a better world. The shared purpose fosters a strong sense of community and camaraderie, where every individual's contribution is valued and celebrated. We want to contribute to the better of the organization because it´s purpose aligns with our own purpose.
 
If you're ready to unlock your organizational potential, be part of something bigger than yourself, and make a difference, a purpose-driven organization might be just right for you. The first step could be to look at your organizational purpose, how connected do you feel towards it?

Read More
Syfte

Do you ever feel like your work lacks meaning?


Like you're just going through the motions, and there's no real purpose behind what you're doing? If you have, then you understand the importance of having a clear organizational purpose and vision.

Organizational purpose and vision are not just buzzwords. They are essential for creating a sense of direction and meaning in the work we do. When we work for a company with a purpose that resonates with us, we feel like we're part of something bigger than ourselves. We're not just showing up for a paycheck; we're working towards a shared goal that we believe in.

And that sense of purpose is not just important for us as individuals. It's critical for the success of the organization as a whole. When we're motivated and feel like our work has meaning, we're more productive, creative, and innovative. We're more likely to stay with the company long-term, helping to build a strong, stable foundation for future success.

I know from personal experience how important organizational purpose and vision can be. When I worked for a company that lacked a clear sense of direction, I felt lost and unfulfilled. I didn't know why I was doing what I was doing, and it made it hard to stay motivated.

But when I now work in my own company with a strong purpose and vision, it is like a breath of fresh air. I feel like I am working towards something important, and it gives me a renewed sense of purpose in my work. And that feeling of motivation and meaning translated into better performance, both for me personally and for the company as a whole.

So if you're feeling like your work lacks meaning, take a look at the purpose and vision of your organization. If they're not clear or don't resonate with you, it might be time to start looking for a company that does. Because when you work for a company with a strong purpose and vision, you're not just working for a paycheck.

 You're working towards something meaningful and important, and that's a powerful motivator.


#purposeimpact #leadingbusiness #leadership #purpose #engagement #meaningfulness #organization #teal #purpose #purposedrivenleadership #purposedrivenorganisation

Read More
Syfte

Vilken härlig läsning!

Vilken härlig julklapp!

Sitter och läser Sodexos rapport "Det flexibla och individualiserade arbetslivet 2030 utopi eller dystopi".

Då ser jag att en av de 5 trender som Sodexo ser kommer att påverka framtidens arbetsliv handlar om syftes- och värderingsdrivna företag!

"För att medarbetarna ska känna att arbetet är meningsfullt är det också centralt att företaget har ett högre syfte än att dra in pengar till verksamheten. Samma undersökning visar att var femte svensk anser att ett tydligt syfte är det som lockar mest med ett jobberbjudande"

Jag blir så glad över att denna trend även har kommit hit till Sverige nu!

Några som driver denna trend är den yngre generationen som kommer in i arbetslivet.
"Att arbetslivet blir mer syftes- och värderingsdrivet blir extra tydligt om vi tittar på vad generation Z, människor födda från mitten på 1990-talet och framåt, värderar hos en arbetsgivare. Dagens unga är den mest samhällsengagerade generationen sedan sent 1960-tal, och anser att en av de viktigaste faktorerna för val av arbetsgivare är att de bidrar till samhällsnyttan. "

#purpose #purposedriven #organisation #ledarskap #syfte #värderingar

Read More
Ledarskap, Organisation, Syfte

5Ps that take you closer to your purpose

Did you know you can strengthen your company´s resilience and create more value, not only for your employees and customers but also for the entire business, by having a clear purpose. 
 
The 5 Ps is a framework and guide on how to embed the purpose in the organization because it´s not until the purpose is incorporated in all parts of the organization that you truly see the full extent of what it can do and contribute to.
 
Next week I will share a series on these 5 Ps where we dive deeper in to one P each day. 
 
Make sure to follow my account in order to not miss out on this!


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management

Read More
Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Do well by doing good

Do well by doing good.
With one year coming to an end and another one approaching, many organizations reflect back to see how they have performed in reaching their goals as well as setting new ones for the up-coming year. 
But it´s not only the traditional company goals that should be the center of attention here.
 
This year, also try look at your organizational purpose. Did your company walk the talk in 2022 and what´s in the pipeline for 2023 when it comes to living your purpose? 
 
An embedded purpose has shown to improve employee-, customer-, and investor satisfaction, which in turn contributes to better performance and greater impact. A strong purpose will strengthen the balance sheet when it´s done correctly.
Companies with a genuine, lived purpose radiate authenticity and do well by doing good.
 
So, is purpose on your agenda for 2023?


#leadingbusiness #leadership #organizationalpurpose #purpose #purposedrivenorganisation #ledarskap #syfte #teal #syftesdrivenorganisation #management #future #innovation #strategy #business

Read More
Ledarskap, Purpose, Strategi, Syfte

What are the risks of not working with your purpose?

A recent study* interviewed 400 business leaders to talk about Purpose. There are many interesting insights and key take-aways from this survey and I will share more of my thoughts during the coming weeks.
 
First out, I want to reflect on the fact that 43 percent of the business leaders said that their company sees the organizational purpose mainly as a marketing and brand play. 
 
It´s quite worrisome that almost half of the interviewed leaders don´t understand nor see the importance of an organizational purpose. 
 
When companies don´t act in line with their purpose (what they say in public don´t match with how they act) they face both risks and costs when loosing brand trust, face increased legal actions and employees starting to look for jobs elsewhere where they can feel more proud of their employer.
 
I often talk about the success that a well-established purpose leads to when doing it right and for the correct reasons, but it is as important to talk about the risks you face when doing it for the wrong reasons. 
 
What other risks are companies facing when not taking Organizational Purpose seriously?

Read the whole report here:
Study by WE Forum

#leadingbusiness #leadership #organizationalpurpose #purpose #purposedrivenorganisation #ledarskap #syfte #teal #syftesdrivenorganisation #management #future #innovation #strategy #business

Read More
Självstyre, Syfte

How often do you reflect upon what´s behind your decisions?

How often do you reflect on what´s behind your decisions?

What´s influencing you and how often do you let your intuition guide you as a leader?

Many times, we make decisions automatically without even considering if it´s true to what we actually feel and believe.

As a leader today, you need to be in touch with your intuition and emotions. They affect you consciously or unconsciously. By being in touch with ourselves we become strong, good and empathic leaders, able to successfully lead and coach other people.

In my own experience, there has been times when I´ve let logic be the sole foundation of my decisions and it hasn´t always turned out well. I have said yes to job offerings because on the paper it´s a perfect match (even though my gut told me differently) only to realize a few months later that the job wasn´t right for me.

Today, my intuition is guiding me in every decision I make. It may not always be easy, and I face challenges and difficulties. But when my gut tells me something, I know that´s the only way to go.

I am true to myself.

So my question to you is how often do you let your intuition guide you?

#leadingbusiness #leadership #organizationalpurpose #purpose #purposedrivenorganisation #ledarskap #syfte #teal #syftesdrivenorganisation #management #future #innovation #strategy #business


Read More
Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Why are the majority of employees unwilling to step up and take responsibility?

Why are the majority of my employee´s unwilling to take responsibility and making their own decisions?
 
Well, have you looked yourself in the mirror?
 
One of the main reasons to why there is a lack of decision-making and ownership amongst employees within an organization is the management and its leadership.
 
An inclusive work environment creates security and trust and it is mostly up to the leader to initiate the process of creating this space.
 
An inclusive work culture stems from a leadership that is permissive, personal and transparent. 
 
When we outsource the decision-making to where it really belongs in the organization (amongst the ones facing the actual problem or question), we take a big step towards creating prerequisites to take on more responsibility. 
 
Decentralized decision-making increases flexibility as well as the ability to make quick decisions in order to meet the market's needs in new and innovative ways.
 
Looking oneself in the mirror is usually a great first step in many aspects of life. 

When did you last have a look?


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact

Read More