Syfte, Värderingar

Syfte och värderingar – grunden till allt

Jag har under min karriär upplevt både arbetsplatser med starka värderingar och ett tydligt syfte, och arbetsplatser där det har varit brister eller oklarheter på den fronten. Skillnaden har varit påtaglig – i hur engagerad och motiverad jag känt mig.

På arbetsplatser där det har funnits en stark värdegrund har jag känt mig delaktig och värdefull som medarbetare. Det har funnits en gemensam förståelse för vilka värderingar som är viktiga för organisationen och vi har arbetat tillsammans mot samma mål. Detta samspel har gett mig utrymmet att vara sann mot mig själv – då organisationens värderingar speglat mina egna.

När organisationen också har haft ett tydligt syfte har jag känt mig ännu mer motiverad att arbeta hårt för att bidra till att vi ska verka för vårt syfte. Syftet har handlat om mer än bara att tjäna pengar, utan om att skapa en positiv förändring i samhället. Det har gett mig en känsla av att mitt arbete har en mening och att jag bidrar till något större än mig själv.

Däremot, när det har saknats en stark värdegrund eller ett tydligt syfte har jag, efter ett tag, känt mig mer distanserad från organisationen och dess mål. Det har varit svårt att förstå varför till att börja med. Kollegorna har varit trevligt men jag har inte känt att mitt arbete har haft en större betydelse. Till slut kunde kollegorna inte balansera upp bristen på mening.

Som chef eller ledare ser jag att det är avgörande att ha en stark värdegrund och ett tydligt syfte för det företag som jag leder. Det ger medarbetarna en känsla av samhörighet och mening med sitt arbete, vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang och produktivitet. Genom att aktivt arbeta med organisationens värderingar och syfte kan man också attrahera och behålla medarbetare som delar samma värderingar och som är motiverade att arbeta för organisationens syfte.

Att utveckla en engagerad arbetsplats börjar med att förstå detta: en stark värdegrund och ett tydligt syfte är inte bara avgörande, de är själva livsnerven för en framgångsrik och dynamisk företagskultur.


#Värderingar #Ledarskap #Företagskultur #Engagemang #Syfte

Read More
Organisation, Värderingar

Låt era värderingar skapa en framgångsrik och hållbar organisation!

I varje organisation finns det osynliga krafter som styr dess framgång och riktning. Dessa krafter är våra värderingar – värderingar som ofta vägleder oss i våra beslut och handlingar, medvetet eller omedvetet. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, påverkar våra individuella värderingar vad vi prioriterar och vad vi anser vara viktigt.

Det är just denna sammanflätning av individuella värderingar som skapar den unika dynamiken i en organisation. När vi samlas som en grupp, blir det en kraftfull möjlighet att skapa ett gemensamt syfte och vision samt att forma organisationens värderingar tillsammans.

Ibland kan dessa värderingar vara annorlunda än de som ledningen har arbetat fram. Men, de blir desto mer kraftfulla eftersom de kommer från människorna som arbetar i organisationen. Det viktiga är dock att de är positiva och kan stärka organisationen som sådan. Fördelen är att vi inte behöver jobba lika mycket med implementering av värderingarna som när de har tagits fram av en ledningsgrupp eller liknande.

Men varför är det viktigt att medvetet arbeta med våra värderingar som organisation?

Jo, för när vi sätter ord på våra värderingar och integrerar dem i vårt arbete, skapas en starkare samhörighet och ett tydligare syfte. Med en gemensam förståelse för vad vi tror på och vad vi strävar efter kan vi ta välgrundade beslut och agera i enlighet med våra värderingar.

För att skapa en äkta och hållbar kultur av våra gemensamma värderingar behöver vi kommunicera och leva dem i varje del av vår organisation. Genom att involvera alla medarbetare och ge dem möjlighet att påverka värderingsprocessen, kan vi bygga en inkluderande och engagerande arbetsmiljö där varje individ känner sig delaktig och betydelsefull.

Genom att medvetet arbeta med vårt syfte, vision och värderingar kan vi skapa en organisation som är starkare, mer hållbar och mer anpassad till den föränderliga värld vi lever i!

Hur starka är era värderingar i er organisation?

#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation
Read More
Företagskultur, Organisation, Värderingar

Bygg starka värderingar som stöd i omvälvande tider

Vi lever i en tid av stora kriser och osäkerhet, det finns nog ingen som ifrågasätter det i dag. Under djupa lågkonjunkturer kan det vara lätt att tappa bort sitt syfte, vision och inte minst sin företagskultur i jakten på att överleva. Men jag vill snarare säga att det är just i dessa tider som dessa frågor är viktigare för organisationer än någonsin.

En stark värdegrund är en del av grunden för en framgångsrik organisation. Det är vad som ger ditt företag en själ och en identitet. Det är vad som får dina anställda att känna en stark känsla av gemenskap och syfte. Och det är vad som hjälper dig att fatta beslut som är i linje med dina värderingar, även när det är svårt.

När det gäller att navigera i en djup lågkonjunktur är det lätt att tappa sitt vanliga fokus och börja göra saker som går emot sina värderingar. Allt för att överleva… Men värderingarna, tillsammans med ert syfte och vision, kan snarare hjälpa er att navigera i stormen.  Plattformen av syfte, vision och värderingar är vad som hjälper dig att fatta de rätta besluten, även om de är svåra och obekväma. Om denna plattform är förankrad hos alla medarbetare så kan det skapas en stark kraft och vilja av att vi klarar detta tillsammans!

En stark värdegrund hjälper också till att bygga förtroende och lojalitet från dina kunder och partners. I tider av ekonomisk osäkerhet söker människor stabilitet och trygghet. Genom att visa upp en tydlig och konsekvent värdegrund kan du skapa en stark relation med dina kunder och partners som kan hålla över lång tid.

Så, vad kan du göra för att stärka din värdegrund i en djup lågkonjunktur?

För det första, ta er tid att diskutera era värderingar med varandra och sätt fokus på vad som är viktigt för ert företag. För det andra, se till att era värderingar får genomslag i allt ni gör. Och för det tredje, håll fast vid era värderingar även när det är svårt och obekvämt.

Tillsammans kan vi bygga starka och hållbara företag som är grundade i en stark värdegrund. Låt oss visa världen att vi är starkare än någonsin, även när vi står inför tuffa utmaningar!

#purposeimpact #leadingbusiness #värderingar #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #värdegrund #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation 

Read More
Organisation, Värderingar

2. People and Culture

Let’s talk about the 2nd P.

This week I go trough the 5Ps which is a framework on how to embed the purpose in organizations.

The second P stands for People and Culture. Purpose always begins with human beings and a feeling of fulfillment (purpose) is becoming more and more important for these human beings.

Start early.
Begin in the hiring process to make sure that the one ending up getting the job also shares the values that support the company’s purpose.

Also, remember that your people have a tremendous power. 
Employees are usually the single greatest force when it comes to “call bullshit” on companies not being true in their claims of meaning and purpose. Add to that, research shows that employees at purpose-driven companies are four times more engaged at work. 
Can you even afford NOT embedding your purpose in the organization?

Yesterday I wrote about the first P - Portfolio Strategy and Products. 
Did you miss it? 
See the last blog post before this one.


#leadingbusiness #ledarskap #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation #purposeimpact #teal #leadership #management
#5Ps

Read More