"None of us is as smart as all of us"

Ledningsgrupper

I en föränderlig omvärld är det av absolut vikt att ledningsgruppen snabbt har förmågan att hantera komplexa och strategiska frågor på ett effektivt sätt. Det förutsätter att alla gör samma tolkning av ledningsgruppens syfte och mål.

Forskning visar att grupper som har ett väl utvecklat samarbetsklimat arbetar effektivare, är mer produktiva och att deras verksamhet levererar ett bättre affärsresultat.

Ledningsgruppen behöver fungera som ett ledningsteam, där uppgiften är tydlig, målen klara och möjliga att följa upp, ledarskapet inspirerande och där man förstår sitt mandat samt har en väl fungerande process för hur man arbetar tillsammans.

Vår utgångspunkt är att varje ledningsgrupp ofta själva har svaren på sina problem och utmaningar men att de har svårare att hitta former för att hantera och skapa lösningar samt att implementera dem.

Genom en utvecklingsprocess skapar vi förutsättningar för att er ledningsgrupp ska kunna arbeta tillsammans på ett sätt som gagnar individ, grupp och verksamhet. Vi arbetar tillsammans med er kring ledningsgruppens syfte och mål, arbetssätt, relationer, beslutsprocesser och kommunikation.

Våra konsulter har egen erfarenhet av arbete i ledningsgrupper.

Effekter efter genomförd utvecklingsprocess:

  • Förstärkt gemensamt ansvarstagande för att hantera strategiska utmaningar.
  • Stärkt förmåga att föra strategiska diskussioner.
  • Ökad förståelse för och samverkan kring helheten och varandras verksamheter.
  • Ökad effektivitet i beslutsfattandet och tydligare ansvarsfördelning.
  • Ökad öppenhet, tillit och delaktighet.

Konceptblad Ledningsgruppsutveckling

Dagens näringsliv är föränderligt och företag och dess ledningsgrupper utmanas ständigt i sitt arbete. För att möta dessa förändringar och utmaningar behöver en ledningsgrupp ha ett flexibelt arbetssätt och förmåga att utnyttja den potential som finns i gruppen.

Share This