The strength of the group is each member. The strength of each member is the group.

Hur väl fungerar din ledningsgrupp?

I många ledningsgrupper har medlemmarna inte samma tolkning av vad deras gemensamma syfte och mål är.
Vår erfarenhet är att många ledningsgrupper inte arbetar så effektivt som de skulle kunna göra. I en föränderlig omvärld är det av absolut vikt att ledningsgruppen snabbt kan hantera komplexa och strategiska frågor på ett effektivt sätt. Genom att etablera ett bra samarbete och effektivitet kan vi lättare få fram potentialen i din ledningsgrupp.
I en utvecklingsprocess arbetar vi med ledningsgruppens syfte och mål, arbetssätt, relationer, beslutsprocesser och kommunikation, Vi skapar förutsättningar för att Er ledningsgrupp ska kunna arbeta tillsammans på ett optimalt sätt som är bra för både individ, grupp och verksamhet
Vi skräddarsyr alltid våra projekt tillsamman med dig som kund och startar upp arbetet med en förstudie där vi gör djupintervjuer med var och en av medlemmarna i ledningsgruppen. Ni får också svara på en enkät rörande ledningsgruppens arbete. Genom enkäten får vi fram vad som fungerar i gruppen och även vilka hinder som ligger i vägen för gruppens fortsatta utveckling. Utifrån resultatet av förstudien lägger vi sedan upp en strukturerad process som kan innehålla både workshops, individuell coaching samt handledning under ledningsgruppsmöten.

Vi utgår alltid från ledningsgruppens verkliga frågor och arbetar aktivt med dessa så att de direkt kan appliceras på hemmaplan. Vår utgångspunkt är att ledningsgruppen själv sitter på svaren på frågorna, vi hjälper till med att tillföra nya perspektiv och vägleda gruppen till en gemensam lösning eller ståndpunkt.

Share This