Hur väl fungerar din ledningsgrupp?

Nulägesanalys genom GDQ-mätning

GDQ, är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en
grupps effektivitet. Gruppen svarar själv på en enkät om hur var och en upplever att gruppen fungerar i olika sammanhang. Exempel kan vara beslutsfattande, samarbete, mål- och visionsarbete. En grupp kan vara t ex en ledningsgrupp eller arbetsgrupp.
Denna analys fungera som antingen ett första steg i en utvecklingsprocess eller som en temperaturtagning på nuläget i gruppen. Vi genomför analysen, vilket kan ta ett par veckor från beslut till avrapportering, analyserar resultatet och genomför en avrapportering till både ansvarig chef och gruppen. Därefter tar ni beslut om ni vill ta arbetet med att utveckla gruppen vidare. Verktygen kan också fungera bra som en återkommande mätning, t ex varje eller vartannat år, för att känna av hur bra gruppen fungerar tillsammans.

Share This