Self Management Design - SMD

SMD är en metod för att skapa en självorganiserande organisationsstruktur för de individer som den består av, styrda av organisationens uppdrag, Purpose. Syftet med SMD är att skapa en flexibel organisation som kan möta upp framtidens utmaningar.

Organisationens Purpose, är medarbetarnas gemensamma ledstjärna medan aktiviteterna; planering, organisering, bemanning, styrning och kontroll, är varje enskild medarbetares ansvar.

SMD är ett alternativ till den traditionella, hierarkiska organisationsmetoden vi oftast ser i moderna organisationer. Det finns några viktiga vetenskapliga sanningar som är centrala för SMD:

  • Människan har skapat ekonomin och därmed byggt in sin egen komplexitet i den. Ekonomiska system går inte att separera ur sin kontext.
  • Organisationer är sociala konstruktioner vars kvalitet utgörs av människorna i den och förändras beroende på den kontext den verkar i.
  • Människors beteende driver utveckling av teknik och affärsmodeller – utvecklar vi människorna i organisationen sker den andra utvecklingen automatiskt.
  • För att människor, och allt annat, ska utvecklas behövs en balans mellan ordning och kaos: Ordning, skapas av organisationens uppdrag, Purpose och friheten/kaos ligger i självledarskapet.
  • När den balansen uppstår hamnar de i flow, ett optimalt tillstånd för värdeskapande, och engagemanget ökar.
  • Det finns en obestridlig koppling mellan engagemang och tillväxt/lönsamhet.

Vi kan se delar av SMD i självstyrande arbetsgrupper, delegerade befogenheter och beslutsfattande, platta organisationer och minimering av byråkrati. Dessa begrepp är allmänt accepterade som önskvärda mål i våra organisationer. Fast SMD är mer än bara en uppsättning av ”delar” av en struktur.

Det är ett grundläggande holistiskt skifte i hur vi hanterar organisationer, ledarskap och människor, grundad i senaste forskningen.

Ett gemensamt syfte, Purpose, är grundläggande för SMD, men enbart Purpose ger inte en självorganiserande organisationsstruktur. En annan viktig del är självledarskap, Self Leadership som utgör ett grundläggande förhållningssätt för att skapa en självorganiserande struktur. SMD beaktar samtliga delar i organisationen; Ledarskap, Process, Struktur, Social interaktion och Omvärldsrelationer för att stimulera de kritiska framgångsfaktorerna; hållbarhet, transparens, flexibilitet och lärande.

SMD, enkelt sagt, är en organisationsmodell där de traditionella funktionerna hos en chef; planering, koordinering, styrning, bemanning och styrning, flyttas ut till alla medarbetare i organisationen istället för bara till ett fåtal. Varje medarbetare i organisationen är personligen ansvarig för att förvalta sina egna personliga relationer, planera sitt eget arbete, samordna sina aktiviteter, förvärva erforderliga resurser för att uppnå sitt uppdrag och att vidta korrigerande åtgärder gentemot andra kollegor vid behov – designad för att uppnå en balans, mellan ordning och kaos, för att generera utveckling och förändring genom att skapa ett optimalt Flow.

SMD är en unik dynamisk metod för att skapa en holistisk utvecklingsprocess, designad för era behov, ”moment by moment”.  SMD manifesterar sig som en total frånvaro av formell hierarki då formell hierarki innebär att det finns sådana inom organisationen som har befogenhet att styra andras handlingar och att det finns andra inom organisationen som endast har begränsad påverkansmöjlighet.

Principerna för SMD är att de som traditionellt skulle betraktas som ”anställda” faktiskt är de som har störst inblick i utförandet av deras dagliga funktioner och som vidare är i bästa position för att vidta omedelbara åtgärder när omständigheterna kräver ett svar eller en förändring. Dessa principer utökar de rättigheter och resurser som krävs för att vidta åtgärder och fatta beslut för dem som är bäst lämpade att vidta åtgärder och fatta beslut i stället för att tvingas vända sig till sin chef för beslut.

Chefsrollen försvinner inte men funktionen förändras till att vara mer coachande och rådgivande.

Share This