Förändring, Företagskultur, Grupputveckling, Ledarskap, Ledningsgrupp, Medarbetarskap, Organisation

Psykosocial arbetsmiljö sämre än någonsin

Så läser vi det igen!

Denna gång i ett pressmeddelande från Unionen som har genomfört en arbetsplatsundersökning i svenska företag och resultatet är alarmerande. Sjukskrivningstalen ökar och mest på grund av psykisk ohälsa. Ute på våra företag är den psykosociala arbetsmiljön sämre än någonsin, men trots det så minskar det systematiska arbetsmiljöarbetet. http://www.unionen.se/om-unionen/press/unionen-den-psykosociala-arbetsmiljon-samre-nagonsin

Rapporten visar att stress och arbetsbelastning är den i särklass viktigaste frågan att arbeta med och att kraven på att vara ständigt tillgänglig via mobil och mail ställer motsvarande krav på tid för återhämtning.

En reflektion är att kraven på ständig tillgänglighet snarare kommer att öka och att balansen mellan arbetsliv och fritid fortsätter att suddas ut.  Detta kommer nog bara att fortsätta. Men, i en kontext av ett väldigt traditionellt sätt att se på hur vi styr, leder och organiserar våra företag så blir det ohållbart i längden.

I en hierarkisk organisation med chefer som ska styra och delegera arbete, fatta beslut, har ett kortsiktigt resultatfokus och där medarbetarna inte känner att de kan påverka eller vara delaktiga i hur arbetet ska utföras blir det problem.

Vi måste börja tänka utanför boxen vad gäller styrning och organisering av arbetet. Den yngre generationen ställer stora krav på att få veta vad de kan tillföra och vad företaget kan ge dem, vad är syftet och vilka värderingar har ni här. Frågan som HR-chefer ofta får höra i rekryteringssammanhang är "Varför ska jag välja att arbeta hos er?".  Ska vi kunna attrahera yngre talanger måste vi göra ett omtag i hur vi ser på ledning, styrning, delaktigt, beslutsfattande etc.

Vi är övertygade om att vi måste börja testa nya sätt att leda och styra företag i Sverige. Våga börja experimentera och prova nya grepp, det handlar inte om en revolution där vi ska kasta allt överbord utan snarare om en evolution av organisation, styrning och ledning.

Vi behöver börja prata mer i termer av ledare-ledare, inte ledare-följare vad gäller våra medarbetare. Vi har rekryterat våra medarbetare utifrån att vi ansett dem vara duktiga, låt dem då få visa det genom att de själva kan påverka sin arbetssituation, testa självstyrande grupper, ta bort titlar och befattningsbeskrivningar och titta på vad det är för uppgifter som ska utföras. Vem är bäst lämpad att utföra arbetet egentligen?

I vissa företag har man till exempel tagit bort chefsledet och på så sätt släppt ut ansvar, mandat och beslutsfattandet  i organisationen, men fortfarande inom en given struktur som dock ser annorlunda ut än vanligt.

Här finns det mycket att diskutera, testa och utvärdera, vi har inte alla sanningar men vi måste våga tänka nytt om inte sjukskrivningstalen ska fortsätta att öka. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta inte hållbart i längden.

Read More