Företagskultur

Kultur – den verkliga orsaken till varför så många M&A misslyckas

Nästan 70 procent av alla sammanslagningar misslyckas. I sin bok Achieving Post-Merger Success skriver Carleton och Lineberry att den verkliga anledningen till varför M&A misslyckas beror på kulturkrockar, det vill säga problem i ledning och kommunikation som beror på kulturella olikheter i de två organisationerna.

Alltför ofta förbiser man de kulturella skillnaderna både vid värdering inför förvärv och vid sammanslagningen. Problem uppstår när man ska börja samarbeta i den nya verksamheten. Och problemen uppstår i form av kulturkrockar.
Det kan vara skillnader i vad man anser är viktigt, vad som bör mätas, hur man fattar beslut eller helt enkelt hur människor bemöter varandra. Då uppstår oordning när det ena bolagets sätt att göra affärer och behandla sina medarbetare på plötsligt ska blandas med det andra företagets sätt. Olika tolkningar eller antaganden kring den nya affärsplanen och hur den bör implementeras kan leda till att kulturer krockar. Liksom upplevda olikheter när det gäller värderingar, rutiner eller något så konkret som arbetsmiljön.

Coopers and Lybrand, the British Institute of Management, Watson-Wyatt och en lång rad forskare har alla kommit fram till samma sak: Kulturkrockar skapar förvirring internt och orsakar maktkamper mellan ”att göra och att prata om saker och ting”. Vilket i sin tur leder till ineffektivitet, slöseri med tid, och ett ökat internt fokus – i ett läge då det nya bolaget tvärtom behöver klarhet i syfte, plan och aktiviteter med ett starkt externt fokus.

Vad är det som gör att man lägger fokus på de finansiella frågorna men inte analyserar organisation, ledarskap och kultur i de olika verksamheterna? Delvis handlar det om tradition. Företag är vana att betala för en finansiell due diligence, medan frågor om bolagens kultur, deras kompatibilitet eller en riskbedömning av möjliga kulturkrockar lämnas därhän. Detta trots att det finns ganska enkla verktyg som kan tillföra både insikter och perspektiv som i sin tur ger ett bättre beslutsunderlag.

En kulturell due diligence borde helt enkelt betraktas som obligatorisk för att maximera effektivitet och lönsamhet.

Läs gärna denna intressanta artikel från Harvard Business Review:
https://hbr.org/2014/12/before-a-merger-consider-company-cultures-along-with-financials

Read More
Företagskultur, Organisation

Värderingsstyrda företag är lönsammare

Ännu en studie som stöder det vi är övertygade om, nämligen att värderingsstyrda företag är lönsammare, har högre tillväxt och inte minst viktigt högre kundnöjdhet! Utmaningen, visar det sig i rapporten, är att gå från att ta fram värderingsord till att omsätta dem i konkreta beteenden och att sedan mäta och följa upp prestation mot värderingarna. Detta är något som vi på Leading Business hjälper våra kunder att implementera!

Läs vidare på hrbloggen.se

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Organisation

Varför arbetar Parks and Resorts så hårt med sin värdegrund?

Värdegrund och kultur

En intervju med Jan Roy, VD Parks and Resorts

Din syn på en värdegrundsbaserad verksamhet

Jag har haft förmånen att äta lunch med Jan Roy, Koncernchef för Parks & Resorts samt tillika VD för Gröna Lund för att samtala kring ämnet Värdegrundsbaserad verksamhet.

Varför är värdegrunden viktig?

Gröna Lund är ett starkt värdegrundsbaserat företag vilket, enligt Jan Roy, är en nödvändighet för alla företag men mycket viktigt i en verksamhet med hög grad av säsongsanställda i kombination med många unika gästmöten i vardagen..

Jan Roy kom till Parks & Resorts år 2009 och började omgående arbeta med verksamhetens värdeord. Det var en process på dryga halvåret där de 4 värdeorden Säkerhet, Omtanke, Upplevelse och Effektivitet identifierades. Beskrivningar togs fram på innebörden av orden och det tydliggjordes hur de skulle omsättas i handling.

Vad var din absolut viktigaste handling för att värdegrunden skulle börja leva?

Det var att vårt arbete med värdeorden och dess innebörd involverade större delen av verksamheten för att säkerställa att ord, betydelse och handling beskrevs på ett relevant och förståeligt sätt.

På vilket sätt syns er värdegrund på Gröna Lund?

Värdegrunden är i hög grad levande i det dagliga arbetet då det konkret påverkar prioriteringen av handlingar i vardagen. Värdegrunden är även en tydlig kompass för nyutveckling. Dessutom ingår diskussion om Gröna Lunds värdegrund och dess betydelse för individen i den utbildning som alla anställda genomgår vid anställning och repeteras årligen för all säsongspersonal.

Hur arbetar ni med värdegrunden i det dagliga för att hålla den levande?

Det är framför allt den tydliga kopplingen till verksamhetens vardag som gjort att värdegrunden blivit så starkt förankrad, tror Jan Roy. På Gröna Lund finns det tydliga regler och rutiner för hur saker ska fungera men att exakt reglera hur unika möten med gästen ska hanteras är omöjligt. I dessa möten mellan medarbetare och gäst är det snarare värderingarna som styr och då är det viktigt att företagets värderingar är väl etablerade hos alla.

Ni har arbetat länge med värdegrunden på Gröna Lund, kan du se att det har påverkat ert affärsresultat?

Parks and Resorts Scandinavia mäter årligen ett antal parametrar utöver resultatets utveckling, bland annat gästernas och personalens nöjdhet, där man ser en positiv utveckling över tiden. I framtiden ser Jan Roy att företagets värdegrund kommer bli än mer avgörande, både för den personal man vill rekrytera till Gröna Lund, men även för att leverera en upplevelse som överträffar gästernas förväntningar.

Att vara en attraktiv arbetsgivare för nästkommande generationer kommer ställa krav på företaget att förstå vad som är viktigt för just den generationen. Här kommer matchning mellan individens och företagets värderingar öka i viktighet, tror Jan Roy.

Att dessutom kunna leverera upplevelser som överträffar gästernas förväntningar i en värld där allt är mer tillgängligt, kommer också ställa nya krav på vad som skapar upplevelsenöjdhet. Att verksamheten då vilar på tydliga värderingar kommer vara än viktigare.

Read More