Företagskultur, Ledarskap, Organisation

91%

Så många hävdar att kulturen påverkar värdet på företaget. Mer än hälften anser att kulturen är en av de tre viktigaste faktorerna för att öka värdet.

Det visar en amerikansk studie om företagskulturens betydelse bland fler än tusen VD:ar och ekonomichefer. 91 procent anser att en stark företagskultur starkt bidrar till företagets värde. Över 50 procent anser att kulturen är en av de tre viktigaste faktorerna för att öka värdet på företaget, 27 procent att det är 1 av de 5 viktigaste.

När det kommer till M&A så svarar 48 procent att de skulle avstå från sammanslagning eller förvärv om de märkte att kulturerna i bolagen inte matchade varandra. Andra svarade att man skulle sänka budet på ett företag med upp till en tredjedel om kulturerna inte stämde.

Hur ser det ut här hemma i Sverige där vi saknar vanan att genomföra kulturell due diligence? Hur många förvärv genomförs utan att företagskulturen och dess inverkan vid en fusion värderas?

Även om studien visar på insikter om företagskulturens betydelse är slutsatserna nedslående. Bara 15 procent anser att deras företag har den kultur de önskar. Trots att det finns så mycket forskning på området prioriterar företagsledningar fortfarande inte att leda kulturen proaktivt för att säkerställa att den verkar i samma riktning och mot samma mål som strategierna. Det är dags att agera på det värde kulturen faktiskt har på företaget.

http://www.inc.com/will-yakowicz/company-culture-can-make-break-company-study.html

Read More
Företagskultur

Kultur – den verkliga orsaken till varför så många M&A misslyckas

Nästan 70 procent av alla sammanslagningar misslyckas. I sin bok Achieving Post-Merger Success skriver Carleton och Lineberry att den verkliga anledningen till varför M&A misslyckas beror på kulturkrockar, det vill säga problem i ledning och kommunikation som beror på kulturella olikheter i de två organisationerna.

Alltför ofta förbiser man de kulturella skillnaderna både vid värdering inför förvärv och vid sammanslagningen. Problem uppstår när man ska börja samarbeta i den nya verksamheten. Och problemen uppstår i form av kulturkrockar.
Det kan vara skillnader i vad man anser är viktigt, vad som bör mätas, hur man fattar beslut eller helt enkelt hur människor bemöter varandra. Då uppstår oordning när det ena bolagets sätt att göra affärer och behandla sina medarbetare på plötsligt ska blandas med det andra företagets sätt. Olika tolkningar eller antaganden kring den nya affärsplanen och hur den bör implementeras kan leda till att kulturer krockar. Liksom upplevda olikheter när det gäller värderingar, rutiner eller något så konkret som arbetsmiljön.

Coopers and Lybrand, the British Institute of Management, Watson-Wyatt och en lång rad forskare har alla kommit fram till samma sak: Kulturkrockar skapar förvirring internt och orsakar maktkamper mellan ”att göra och att prata om saker och ting”. Vilket i sin tur leder till ineffektivitet, slöseri med tid, och ett ökat internt fokus – i ett läge då det nya bolaget tvärtom behöver klarhet i syfte, plan och aktiviteter med ett starkt externt fokus.

Vad är det som gör att man lägger fokus på de finansiella frågorna men inte analyserar organisation, ledarskap och kultur i de olika verksamheterna? Delvis handlar det om tradition. Företag är vana att betala för en finansiell due diligence, medan frågor om bolagens kultur, deras kompatibilitet eller en riskbedömning av möjliga kulturkrockar lämnas därhän. Detta trots att det finns ganska enkla verktyg som kan tillföra både insikter och perspektiv som i sin tur ger ett bättre beslutsunderlag.

En kulturell due diligence borde helt enkelt betraktas som obligatorisk för att maximera effektivitet och lönsamhet.

Läs gärna denna intressanta artikel från Harvard Business Review:
https://hbr.org/2014/12/before-a-merger-consider-company-cultures-along-with-financials

Read More
Företagskultur

Varför görs inte en kulturell due diligence?

Alltför ofta, även här i Sverige, förbiser man de kulturella skillnaderna när man ska slå samman två verksamheter. Problemen uppstår när man sedan ska börja samarbeta i den nya verksamheten.

Nästan 70% av alla sammanslagningar misslyckas på grund av kulturella skillnader eller liknande! Vad är det som gör att man lägger fokus på de finansiella frågorna men inte analyserar organisation, ledarskap och kultur i de olika verksamheterna?

Vi tror att det delvis handlar om tradition. Företag är beredda att betala för en finansiell due diligence, det är något som hör till i samband med M/A . De mjukare områdena är man mer ovan att definiera och därmed blir de också svårare att analysera men är nog så viktiga för att se till helheten vid en eventuell sammanslagning. Med ganska enkla verktyg skulle perspektiv kunna tillföras som i sin tur skulle ge ett bättre beslutsunderlag för en eventuell sammanslagning.

Detta är något som också lyfts upp allt oftare i olika artiklar, kanske främst i amerikansk media. Här är en intressant artikel från HBR: https://hbr.org/2014/12/before-a-merger-consider-company-cultures-along-with-financials

Read More