Ledarskap, Medarbetarskap, Organisation, Självstyre

Patienten i centrum – på riktigt

Självstyrande team, individuella lösningar i samråd med kunden och egen planering kan ge mer tid till meningsfull vård och omsorg.

Vi hör ofta om patientcentrerad vård, om vikten av att sätta patienten eller kunden i centrum. Men få aktörer har på allvar organiserat sin verksamhet utifrån den tanken. På Grannvård i Håbo och Enköping har man gått från teori till praktik - och vet att det fungerar.

Grannvård erbjuder ett nytt alternativ för hemvård: 

Vård i hemmet för äldre personer, för personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar där man i all planering och omsorg sätter kunden i centrum.

Den enskilde sjuksköterskan eller undersköterskan har en helt avgörande roll i Grannvårds arbete. I samråd med kunden fattar hen självständigt beslut om vårdens innehåll och utförande.

"Eftersom vi kan prioritera tillsammans med kunden så gör vi rätt saker när vi är ute hos kunden, vi vet hur kunden vill ha det" berättar Mona Lindström, som startade Grannvård.

Grannvård, som sedan 2011 har avtal som utförare i Håbo kommun och några år efter även i Enköping, arbetar i små självstyrande team utan chefer. Ett nära samarbete med primärvården, i synnerhet med husläkarna, är en viktig förutsättning för att kunna skapa en skräddarsydd, individuell vårdplan och omsorg för kunden. Kännedom om kundens grannskap (släkt, grannar, vänner) är en viktig del i vårdstrategin.

“Vi ändrar om hela tiden för att det ska bli så bra som möjligt för kunden. Än så länge har vi 100 procents kundnöjdhet i mätningar!"

Helhetstänk kring kunden

I och med att personalen själva planerar och genomför arbetet och har en kontinuitet med individen får man en långsiktighet i relationen. Man lär känna människan och hens individuella behov och önskemål. Med sammanhållen vård skapas en helhet kring individen och ett samarbete mellan olika instanser.

En utmaning i att få team och samarbete att fungera är uppdelningen av ansvar och arbetsuppgifter mellan olika vårdyrken i Sverige. För att kunna jobba i självstyrande team utifrån individens behov måste alla vilja jobba utifrån ett helhetsperspektiv och vara beredd att ta ansvar för och utföra alla arbetsuppgifter.

Grannvård organiserar sin verksamhet på samma sätt som pionjären holländska Buurtzoorg, som bedriver hemvård med självstyrande team av sjuksköterskor.

I korthet:

  1. Grannvård söker tillsammans med kunden och dennes närmaste efter bästa lösningen för att främja ett självständigt och bra liv.
  2. De anställda har själva ansvaret för hela planeringen och utförandet av vården hos kunden. Grannvård har inga chefer.
  3. Grannvård erbjuder professionell, evidensbaserad vård enligt professionella standarder och riktlinjer.
  4. Effektiviteten i vården är central. Grannvård ger inte mer vård än vad som är nödvändigt och inte heller vård längre tid än vad som behövs.

Läs mer om Grannvård och Buurtzorg:

http://www.grannvard.se/

http://www.commonwealthfund.org/publications/case-studies/2015/may/home-care-nursing-teams-netherlands

http://www.buurtzorgnederland.com/

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Medarbetarskap, Organisation

Nöjda anställda sjukskriver sig mindre

Jag läser Dagens Nyheter och ögonen dras till en artikel som presenterar resultatet från Jobbhälsobarometern. Drygt 10 000 svenskar har svarat på frågor om hur de ser på sin hälsa i förhållande till arbetet och resultatet förvånar inte.

Man konstaterar att det finns ett starkt samband mellan människors sjukfrånvaro och deras känslor och upplevelser kring sin arbetsplats. Vid rehabilitering fokuserar man oftast på individuella rehabinsatser istället för att ta ett större grepp kring långsiktigt hållbara insatser för att skapa en bra arbetsmiljö med ett gott ledarskap och där medarbetarna känner att de blir lyssnade på och blir behandlade rättvist. Det är något väldigt grundläggande och borde inte vara omöjligt.

37% av de som säger att de är nöjda med sin arbetsmiljö tror inte att de kommer att behöva stanna hemma en enda dag för sjukdom det närmaste året. Att jämföra med 24% av dem som är missnöjda med sitt arbete. Läs artikeln här:http://www.dn.se/ekonomi/nojda-anstallda-sjukskriver-sig-mer-sallan/

Arbetsmiljöverket kom ut med en ny förordning för inte så länge sedan som också fokuserar på ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Frågan är vad som händer ute i företagen. Förordningen som börjar gälla den 31/3-2016 hittar ni här:https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/

Det är tråkigt att det ska behövas en förordning för dessa viktiga frågor men om vi kan vända det till att det bidrar till något positivt och konstruktivt så kan det komma något gott ur det. 

Vi måste börja ta tag i roten till problemen och inte bara skumma på ytan i arbetsmiljöarbetet. Att ta tag i den långsiktiga utvecklingen av arbetsmiljö och ledarskap i en värld där många nätt och jämnt orkar hålla näsan ovanför vattenytan.

Det är dags att tänka nytt i hur vi organiserar våra arbetsplatser! Att våga testa nya sätt att arbeta, strukturera vårt arbete annorlunda för att skapa mer delaktighet, ge möjligheter för alla att ta egna initiativ och delegera ansvar. Helt enkelt skapa mer hållbara och välmående arbetsplatser!

Read More
Förändring, Företagskultur, Grupputveckling, Ledarskap, Ledningsgrupp, Medarbetarskap, Organisation

Psykosocial arbetsmiljö sämre än någonsin

Så läser vi det igen!

Denna gång i ett pressmeddelande från Unionen som har genomfört en arbetsplatsundersökning i svenska företag och resultatet är alarmerande. Sjukskrivningstalen ökar och mest på grund av psykisk ohälsa. Ute på våra företag är den psykosociala arbetsmiljön sämre än någonsin, men trots det så minskar det systematiska arbetsmiljöarbetet. http://www.unionen.se/om-unionen/press/unionen-den-psykosociala-arbetsmiljon-samre-nagonsin

Rapporten visar att stress och arbetsbelastning är den i särklass viktigaste frågan att arbeta med och att kraven på att vara ständigt tillgänglig via mobil och mail ställer motsvarande krav på tid för återhämtning.

En reflektion är att kraven på ständig tillgänglighet snarare kommer att öka och att balansen mellan arbetsliv och fritid fortsätter att suddas ut.  Detta kommer nog bara att fortsätta. Men, i en kontext av ett väldigt traditionellt sätt att se på hur vi styr, leder och organiserar våra företag så blir det ohållbart i längden.

I en hierarkisk organisation med chefer som ska styra och delegera arbete, fatta beslut, har ett kortsiktigt resultatfokus och där medarbetarna inte känner att de kan påverka eller vara delaktiga i hur arbetet ska utföras blir det problem.

Vi måste börja tänka utanför boxen vad gäller styrning och organisering av arbetet. Den yngre generationen ställer stora krav på att få veta vad de kan tillföra och vad företaget kan ge dem, vad är syftet och vilka värderingar har ni här. Frågan som HR-chefer ofta får höra i rekryteringssammanhang är "Varför ska jag välja att arbeta hos er?".  Ska vi kunna attrahera yngre talanger måste vi göra ett omtag i hur vi ser på ledning, styrning, delaktigt, beslutsfattande etc.

Vi är övertygade om att vi måste börja testa nya sätt att leda och styra företag i Sverige. Våga börja experimentera och prova nya grepp, det handlar inte om en revolution där vi ska kasta allt överbord utan snarare om en evolution av organisation, styrning och ledning.

Vi behöver börja prata mer i termer av ledare-ledare, inte ledare-följare vad gäller våra medarbetare. Vi har rekryterat våra medarbetare utifrån att vi ansett dem vara duktiga, låt dem då få visa det genom att de själva kan påverka sin arbetssituation, testa självstyrande grupper, ta bort titlar och befattningsbeskrivningar och titta på vad det är för uppgifter som ska utföras. Vem är bäst lämpad att utföra arbetet egentligen?

I vissa företag har man till exempel tagit bort chefsledet och på så sätt släppt ut ansvar, mandat och beslutsfattandet  i organisationen, men fortfarande inom en given struktur som dock ser annorlunda ut än vanligt.

Här finns det mycket att diskutera, testa och utvärdera, vi har inte alla sanningar men vi måste våga tänka nytt om inte sjukskrivningstalen ska fortsätta att öka. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta inte hållbart i längden.

Read More