Organisation, Syfte

Unlocking potential: The Power of a Purpose-driven Organization


Are you ready to make a meaningful impact and be part of a purpose-driven organization that sets out to change the world? Join us as we delve into the captivating world of purpose-driven organizations, where passion, fulfillment, and impactful outcomes converge.

So, what is a Purpose-Driven Organization?
A purpose-driven organization is more than just a workplace. It is a transformative force that unites people around a common mission, igniting their passion and drive to make a positive difference in the world. Unlike traditional companies driven solely by profit, these organizations are guided by a higher purpose that extends beyond financial success.

Features of a Purpose-Driven Organization
- Purpose with a Meaning: A purpose-driven organization embodies a compelling purpose statement that resonates deeply with employees. This purpose serves as a guiding star, propelling every action and decision towards creating a positive impact on society and the planet.
- People at the Core: Employees in purpose-driven organizations are not just cogs in a machine. They are valued as individuals, recognized for their unique strengths, and encouraged to bring their authentic selves to work. Collaboration, empathy, and respect are the cornerstones of the organizational culture.
- Shared Values and Beliefs: In a purpose-driven organization, a strong sense of shared values permeates every level of the company. Ethical practices, sustainability, and social responsibility are deeply ingrained, fostering a collective commitment to making a difference beyond profit margins.
-  Inspiring Leadership: Purpose-driven organizations are led by visionary leaders who inspire and empower their teams. These leaders prioritize the well-being of their employees, provide a clear direction aligned with the organization's purpose, and encourage innovation and personal growth.

How does it feel to be Working in a Purpose-Driven Organization?
Working in a purpose-driven organization evokes a sense of fulfillment and belonging that transcends the ordinary. Employees feel energized, motivated, and inspired, knowing that their work directly contributes to creating a better world. The shared purpose fosters a strong sense of community and camaraderie, where every individual's contribution is valued and celebrated. We want to contribute to the better of the organization because it´s purpose aligns with our own purpose.
 
If you're ready to unlock your organizational potential, be part of something bigger than yourself, and make a difference, a purpose-driven organization might be just right for you. The first step could be to look at your organizational purpose, how connected do you feel towards it?

Read More
Ledarskap, Syfte

Potentialen i det syftesdrivna ledarskapet

Ett högre syfte i en organisation handlar inte bara om lönsamhet eller tillväxt. Det återspeglar något mer ambitiöst. Syftet beskriver hur de människor som arbetar i en organisation gör skillnad, hur deras arbete ger dem en känsla av mening och att de bidrar till något som känns viktigt för dem och omvärlden.

Under förra året så genomförde jag ett stort antal intressanta intervjuer med VD:ar i mindre och mellanstora företag. Jag har pratat med ett 50-tal chefer fram tills nu och dialogerna fortsätter även i år. Mitt syfte med intervjuerna är att lyssna av hur chefer tänker kring syftesdrivna organisationer och om dessa frågor är på agendan i deras bolag. Jag tänker nu i några artiklar beröra de olika resultat som jag har fått fram under samtalen.

Min första spaning är vikten av ett syftesdrivet ledarskap om vi ska lyckas med att utveckla våra organisationer till att bli syftesdrivna.

Ett syfte kan förklaras som en organisations skäl för att existera. Ett syftesdrivet företag står för och agerar för något större än enbart sina produkter och tjänster. Syftet och en tydlig vision blir grunden för en organisatorisk strategi och en färdplan för att förbli konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig ekonomi.

Men frågan är hur vi ska kunna åstadkomma detta om vi som arbetar i och leder organisationen inte har reflekterat kring vårt eget personliga syfte. I nästa steg handlar det om hur mitt personliga syfte påverkar mig i mitt ledarskap.  För mig hänger dessa två dimensioner av syften starkt ihop, det personliga och organisationens. Om inte jag känner att jag kan leva mitt personliga syfte på mitt arbete så kommer jag inte att trivas eller känna att mitt arbete känns meningsfullt. Då blir jag inte heller en bra och närvarande ledare. Med detta menar jag inte att det behöver vara 100% matchning mellan dessa två dimensioner men det måste nog åtminstone matcha med 70% eller mer.

Syftesdrivna ledare har identifierat ett personligt "VARFÖR" - en stark känsla för vad som skapar meningsfullhet och passion för dem och de kan framgångsrikt överföra detta till ett organisatoriskt  "VARFÖR".  Det är oftare ett bredare syfte med en tydlig vision och budskap som deras team kan samlas runt.

Ett syftesdrivet ledarskap och dess beståndsdelar - moralisk kompass, engagemang för intressenter och en tydlig och förankrad vision - är viktiga för att kunna påverka vilken typ av företagskultur och arbetsmiljö vi vill skapa.

Vi kan se att för att kunna skapa en framgångsrik och modern arbetsmiljö så måste vi fokusera ännu mer på människan och inte bara på effektivitet och produktivitet. Kanske inget nytt för många av oss som är ledare här i Sverige men det tål att upprepas ändå. Den yngre generationen förväntar sig att det ska finnas ett organisatoriskt syfte som går bortom resultatet på sista raden. Det skapar inte meningsfullhet att bara känna att jag ska bidra till att öka vinsten för aktieägarna. Jag vill bidra till att skapa förändring i vår omvärld, något som kan bidra till förbättring av den värld vi lever i. Detta kommer fram i många studier som nu presenteras i olika media.

Vi som organisation blir också mer attraktiva både för kunder och potentiella medarbetare. Individer som upplever att deras personliga syfte ligger i linje med organisationens syfte får en större drivkraft att söka sig till organisationen. Sannolikheten att de stannar längre i organisationen ökar också. Ni blir m.a.o. en attraktivare arbetsgivare om ni har ett tydligt och väl kommunicerat syfte.

Här kommer ledarskapet väldigt tydligt in, ledarna inspirerar omgivningen att tillsammans sträva mot en gemensam vision. Engagemanget hos andra börjar när vi skapar en tydlig och förankrad vision om ett framtida tillstånd där målet har förverkligats, och sedan sätter ut en färdplan för hur vi ska ta oss tid i organisationen. Vi arbetar sedan tillsammans för att komma till det framtida tillståndet.

Så hur kan jag som chef och ledare bli mer syftesdriven?

Här ser jag att det handlar mycket om personlig utveckling, en vilja att utforska sitt inre för att aktivera sitt personliga syfte. Det kan göras genom meditation, guidade övningar, kanske genom en personlig coach som kan hjälpa mig att hitta mitt syfte. Det är en resa som aldrig tar slut utan fortsätter under hela vårt liv. Det gör också att vårt personliga syfte kan ta sig olika uttryck beroende på var vi befinner oss i livet, men kärnan i syftet är alltid densamma.

Som företag kan vi integrera denna typ av utveckling i våra ledarskapsutbildningar, att skapa personliga utvecklingsprocesser där vi kan tillåtas utforska mer av oss själva på djupet. När jag har hittat mitt syfte så står jag stadigt i det, jag har min moraliska kompass som jag kan luta mig mot i olika situationer, min polstjärna som leder mig. Jag blir en mer autentisk och empatisk ledare som bidrar till organisationens och medarbetarnas utveckling på ett helt annat sätt än tidigare.

Oberoende forskning från Linkage har funnit starka kopplingar mellan syftesdrivna ledare och affärsresultat: Företagen de ledde hade 2,5 gånger högre försäljningstillväxt, fyra gånger högre vinsttillväxt, fem gånger högre poäng för "konkurrensdifferentiering och innovation" och nio gånger högre poäng för medarbetarengagemang.

Det är nu det blir spännande, när vi kan se konkreta resultat från ledarskap till affärsresultat! Kanske det börjar bli dags att titta på hur ni kan bidra till att era chefer och ledare kan bli mer syftesdrivna?

Denna artikel har publicerats hos Motivation.se

Read More
Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Varför ska styrelsen bry sig om bolagets syfte?

I en värld med stora utmaningar är syftet viktigare än någonsin.

"Varför ska vi i styrelsen bry oss om bolagets syfte?" Ja, det kan man kanske undra? 

Jag skulle vilja säga att det är en affärskritisk fråga för alla styrelser. Tittar vi globalt så har den kris som vi nu upplever blivit ett wake-up call som visar på vikten av ett tydligt syfte i organisationer.

Många branscher har drabbats hårt av krisen, företag har gått i konkurs, anställda har blivit uppsagda. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till någon form av normalitet igen. Vi lever också under det extremt starka hotet om negativ klimatpåverkan och de förödande effekter det kommer att ha på vår planet. Företag behöver ta ett större ansvar och på nya sätt bidra till att skapa en bättre värld för oss alla. Styrelsen är en viktig grupp för att adressera och hantera dessa utmaningar.

Styrelser påverkar organisationer på många olika sätt, men framför allt genom att definiera strategier och policys. Om vi ska få ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, där även frågan kring syftet är en viktig faktor, så måste dessa frågor komma upp på styrelseagendan! Det organisatoriska syftet och visionen är en plattform för att skapa en hållbar och långsiktigt lönsam organisation.

Min erfarenhet är att initiativ kring att transformera en organisation till en mer holistisk och människoorienterad organisation inte kommer att lyckas om man inte har med sig både ledning och styrelse. Det är ett arbete som inte kan ses som en quick fix, utan snarare är det ett långsiktigt arbete som behöver få ta tid och kräver tålamod. Det spelar ingen roll om till exempel VD börjar driva initiativ om att exempelvis organisera annorlunda för att bli mer syftesdrivna, eller att arbeta mer med hållbarhetsperspektiv, om VD inte har styrelsen med sig i dessa initiativ. Styrelsen kommer att följa upp VD på de styrparametrar som de anser viktiga, och har styrelsen då ett mer traditionellt perspektiv så kommer dessa förändringsinitiativ inte att lyckas långsiktigt.

Nya perspektiv gör syftet viktigare

Styrelser i näringslivet har ofta ett starkt lönsamhetsperspektiv, vilket inte på något sätt är  fel. Men, vi behöver nu ta in andra perspektiv också, och dä¤r kommer syftet in. Jag är övertygad om att vi kan förena de två perspektiven, och utifrån vårt syfte ändå bygga en lönsam och framgångsrik verksamhet. En verksamhet med ett tydligt syfte, en Polstjärna, ska också ledas och styras utifrån syftet. Syftet kommer att påverka verksamhetens strategier, vad och hur vi levererar, hur vi organiserar oss internt, och så vidare. Det gör att vi kan skapa en större attraktivitet som arbetsgivare och hos kunder och andra intressenter, för vi står för något mer, vi strävar efter att göra skillnad.

Nu kanske jag sticker ut hakan lite

Min upplevelse, efter att ha pratat med många VD:ar, är att många styrelser inte är så nytänkande. Man sitter fast i det traditionella tänkandet kring hur vi organiserar och leder våra verksamheter. Det gör att en VD som vill leda och organisera verksamheten på mer moderna sätt kan stöta på motstånd och ifrågasättande. Det kan medföra att en VD begränsas i sin ambition att förändra och utveckla sin organisation så att den kan vara framgångsrik även i framtiden.

Styrelserna (och ibland ledningsgrupper) behöver ta bort skygglapparna och titta ut i omvärlden. Vad är det för trender som påverkar oss, och hur ska vi bygga vår organisation framöver för att möta dessa utmaningar? Vad ställer det för krav på det ledarskap vi har i dag?

Organisationer som aktiverar och implementerar sitt syfte, för att sedan använda det för att leda sin verksamhet, ser tydliga fördelar vad gäller ett stärkt varumärke, utvecklande av relationer med både medarbetare, kunder och andra intressenter samt skapande av en hållbar lönsamhet.  

Styrelserna skulle här kunna vara ett viktigt bollplank för den operativa ledningen i att utveckla och driva en syftesdriven verksamhet. De skulle kunna utmana invanda tankebanor och se nya strategiska möjligheter, eftersom de ofta har ett helikopterperspektiv på organisationen.

Ett tydligt syfte bör också påverka de beslut som styrelsen fattar. Därför är det viktigt att även styrelsen har en djup förankring i den plattform som syftet ger för verksamheten. Annars finns det en risk för att de beslut som fattas styr i en annan riktning än den riktning som syftet stakar ut för organisationen. Då finns det en risk att syftet bara blir ännu en floskel som ingen bryr sig om vare sig internt eller externt.

Min fråga till dig är: 

Hur ser det ut i er organisation? Har ni en styrelse som är progressiv och diskuterar dessa frågor? Får du som VD det stöd du behöver vad gäller utveckling av organisation och ledarskap?

Om inte, så kanske det är dags att börja lyfta på skygglapparna och föra upp dessa frågor på styrelseagendan!

Denna artikel har publicerats hos Motivation.se: Artikel hos Motivation.se

Vill du läsa mer om syfte och hur du kan utveckla det i din organisation så hittar du mer här på bloggen: Vår blogg

Read More
Ledarskap, Syfte

Känner du att du står och stampar i din karriär?

Du brukade älska ditt jobb, men något har förändrats. Du har förändrats.

Under många år har du satt ditt jobb och karriär först eftersom du trodde att det var det man skulle göra. Kanske ville du ha titeln, lönen, och den materiella livsstil som man kan skapa sig då. Känslan av glädje och tillfredsställelse du trodde att dessa saker skulle ge dig.

Men du bär på en hemlighet som kanske till och med har varit svår att erkänna för dig själv. Trots att du har kommit så långt och uppfyllt så mycket av dina drömmar och planer så känner du dig tom inuti. Var det inte mer än så här?

Varje dag så känns det jobbigt att gå till jobbet och du försöker undvika alla känslor av tristess, meningslöshet och brist på engagemang så gott det går.

Du har en rastlöshet i dig som pockar på uppmärksamhet, något som handlar om att VARA mer.

Du vill tro på vad du gör igen, du vill göra en större inverkan men du kan inte se hur du ska ta dig från där du är nu till där du vill vara. Kanske vet du inte ens var du vill vara framöver.

Du KAN göra skillnad och leva på dina egna villkor. MEN för att göra det, måste du bli den version av dig själv som är sann för dig.

Det enda som håller dig tillbaka är vad du tror är möjligt för dig. Du behöver börja våga lyssna på din inre röst som kanske inte fått göra sig hörd tidigare. Vad är det den vill säga dig?

Så vad kan du göra?

 • Utforska vad det är du verkligen vill, vad det är som skapar mening för dig
 • Tydliggör ditt personliga syfte, det som skapar glädje och passion för dig
 • Skapa klarhet om hur du kan göra skillnad genom att utnyttja dina unika förmÃ¥gor och talanger
 • Upptäck vad som hindrar dig frÃ¥n att nÃ¥ dina drömmar
 • Sätt upp en plan för vart du vill och hur du ska ta dig dit

PÃ¥ sätt och vis har du nÃ¥tt botten. För att BLI den du vill vara, kan du inte längre göra vad du alltid har gjort.  Du behöver vÃ¥ga göra nya saker, utforska nya stigar och se nya möjligheter. Skrämmande kanske men ocksÃ¥ spännande och sÃ¥ meningsfullt!

Den goda nyheten är att du kan uppnå glädje och den mening du vill ha i ditt liv, det enda som står i din väg är du!

Kanske är det dags att ta det första steget till ditt nya jag i dag?

https://leadingbusiness.se/vara-tjanster/purpose-explorer/

Read More
Förändring, Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Hur du integrerar ert syfte med era strategier

Vad är ditt företags främsta anledning till att existera? Var kan ni ha en unik, positiv inverkan på samhället? Nu mer än någonsin behöver du som ledare ha bra svar på dessa frågor.

Hur kan vi som företag bidra med mer än "bara" business as usual? Pandemin, kravaller och demonstrationer i USA, klimatkris mm. ställer det vanliga på ända. Vi behöver agera i nya banor som ledare och organisationer!

Organisationer som inte vill se dessa förändringar kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Om ledningarna istället väljer att se potentialen i att bli syftesdrivna så finns det en enorm hävstång här. Både vad gäller lönsamhet, hållbarhet och inte minst engagemanget hos medarbetarna.

Utmaningen är att gå från att syftet är något som saknas helt eller finns på intranätet till att göra det levande i hela organisationen. Syftet behöver få genomslag i allt vi gör. Alltifrån hur vi samarbetar med våra olika intressenter, hur vi organiserar oss, hur vi styr och leder verksamheten till hur vi producerar våra tjänster och varor. Då först blir vi på riktigt en syftesdriven organisation.

Många ledningar tycker att det är svårt att se vägen framåt, och hantera alla olika intressen, anställdas, samhällets, leverantörernas, miljöns, kundernas och aktieägarnas, samtidigt. Spänningar och kompromisser finns i överflöd när vi strävar efter att anpassa våra affärs- och samhällsmål; att integrera syftet som hjärtat i våra organisationer; och att leverera efter eget syfte.

Så hur gör vi då?

Börja med att se över era strategier, något du kanske ändå behöver göra efter corona-pandemin. Varför inte arbeta med en strategiprocess utifrån ert syfte, för att skapa kraft och engagemang i hela organisationen?

Utifrån de framtagna strategierna kan du sedan hitta riktningen framåt och se vilka aktiviteter som behöver genomföras i just din organisation.

Read More
Ledarskap, Medarbetarskap, Syfte

Hur kan vi uppleva en större känsla av mening i livet?

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. En forskningsstudie har visat att om människor upplever en känsla av mening och syfte i sitt liv ökar den totala livslängden.  Lika viktigt är att ha en känsla av mening i våra roller i arbetet. Det räcker inte att hitta denna känsla av mening en gång - du måste ständigt återskapa känslan då vi utvecklas hela tiden och förändringar ständigt sker omkring oss.

Vi är många som anser att det måste finnas mer i arbetslivet än att bara jobba för pengarna.  De flesta av oss vill göra ett avtryck, känna att vi gör skillnad på jobbet.

För många har dessa funderingar verkligen satts på sin spets i de extraordinära tider vi lever i nu. Kanske har du blivit av med din försörjning eller på annat sätt drabbats av covid-19 i olika aspekter? Framtiden känns osäker, orolig och det kan vara svårt för oss att förhålla oss till den osäkerheten. Då blir det extra viktigt att ha en egen känsla av riktning för sig själv och sitt liv.

Jag vill inspirera dig genom att ge dig några frågor att reflektera över:

 • Vad ger mig energi och glädje?
 • Vad är jag tacksam över?
 • Vilka är mina talanger och förmågor?
 • Vad skulle jag göra om pengar inte var viktiga?
 • Hur vill jag bidra i samhället?

För en logg under ett par veckor och se i vilken av de olika frågorna du uppehåller dig i mer än de andra. Vad väcker frågorna för tankar och känslor hos dig? Är du nöjd med utfallet eller känner du att det är något som skaver eller kanske till och med saknas i ditt liv?

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. Om vi har för mycket fokus på karriär och lön utan att det överensstämmer med vårt syfte, purpose, så kommer vi till slut inte att vara nöjda utan risken är att vi upplever att vi lever ett tomt och innehållslöst liv. Våra relationer tar stryk och vi kanske till slut riskerar att drabbas av utbrändhet eller depression.

Om du aldrig har funderat över ditt personliga syfte så kanske det är dags nu. Det handlar om ett enkelt uttalande om hur du väljer att leva varje dag. Gör det kortfattat, specifikt och uttrycksfullt. Ditt syfte bör vara personligt, det ska väcka positiva känslor i dig.

Livet är kort. Du förtjänar att arbeta i en roll, och för en organisation, där ditt personliga syfte kan få lysa. Men en organisation, din chef eller ditt team kommer inte att hjälpa dig med detta, utan det är upp till dig att våga reflektera, lyssna inåt och upptäcka ditt syfte!

Så, min fråga till dig blir, har DU modet att hitta ditt syfte?

Read More
Ledarskap, Medarbetarskap, Syfte

Hur stor är din sweet spot?

Hur känns det att kanske börja åka in till kontoret igen till hösten? Att gå tillbaka till det" vanliga" livet med pendling, stress och andan i halsen?

Kanske börjar det bli dags att tänka i andra banor? Kanske har du helt enkelt vuxit ur din roll och ör uttråkad, det är dags att söka sig vidare men du kanske inte vågar eller orkar just nu.

Att du trivs med ditt arbete kokar ofta ner till hur väl ditt jobb överensstämmer med din känsla av mening. Där du arbetar, den roll du har, att du känner att det jobb du utför gör en positiv skillnad.
I rubriken använder jag ordet sweet spot. Och, vad menar jag med det?
Jo, jag tänker att det finns fyra områden som är viktiga att beakta för att hitta vårt purpose, vår känsla av mening på jobbet. Jag använder det engelska ordet purpose för att jag tycker att det omfattar mer än vårt svenska ord syfte.

Har du fokus på att:
 1. "Bara" göra ditt jobb. Du går till jobbet och gör det du ska göra men inte mer.  Utför dina uppgifter mot ersättning och har inte ambition att göra så mycket mer
 2. Få arbeta med det du är bra på. T ex att du har en specifik kompetens eller erfarenhet som du får arbeta med och vill utveckla
 3. Bidra med det du älskar att göra. Du känner dig passionerad, innovativ och engagerad, du brinner för det du gör
 4. Göra skillnad för en bättre värld, att ha ett utåtriktat fokus på att bidra positivt till något större än dig själv.

Sweet spot uppstår när dessa fyra områden överlappar varandra och hur stor din sweet spot är beror på hur mycket av de fyra områdena som överlappar varandra. För att skapa en stor sweet spot så behöver du utmana dig själv i att upptäcka ditt eget purpose. Och därefter våga titta på hur väl det stämmer överens med de tre andra områdena.
Du behöver kanske rannsaka dig själv och fundera över vilket fokus du har i dag. Går du till jobbet bara för att få ut en lön och kanske bara väntar på att klockan ska bli 17.00 så att du kan få gå hem och börja leva det verkliga livet? Eller är du så karriärfokuserad så att du inte hinner med att leva? Vilket driv har du? När du väl har landat dessa reflektioner så kan du hamna i en situation där du inser att behöver göra något radikalt för att må bra.
Det kanske till och med är så att detta är något du verkligen vill göra för att ditt purpose är så viktigt att du helt enkelt inte kan gå emot det.

#purposeexperience #purposeexpedition #leadingbusiness #leadership #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation

Read More
Ledarskap, Organisation, Syfte

Leda på distans i en syftesdriven organisation

Leda på distans i en syftesdriven organisation

Många av principerna som används i syftesdrivna organisationer passar väldigt bra för att driva en verksamhet på distans. Att leda medarbetare på olika håll i landet eller globalt genom digitala verktyg kräver att vi ger dem mandat att utföra sitt jobb självständigt. Som ledare behöver vi släppa vårt eventuella kontrollbehov och visa förtroende och ha tillit till att de är engagerade och vill göra ett bra jobb.

Det blir ett bra praktiskt exempel på när självstyre kan fungera riktigt bra! Men ditt ledarskap sätts på prov här!

Så, hur kan du göra då?

Här kommer några förslag:

 • Ha regelbundna samtal med var och en i ditt team. Det behöver inte vara några långa möten men dina medarbetare känner att du bryr dig om dem. Att du är intresserad av hur de mår och hur det går för dem.
 • Genomför ett kort digitalt möte med teamet varje morgon. Inte heller detta behöver vara något långt möte, kanske 10-15 minuter. En kort avstämning för att alla ska känna att de vet var de står inför dagens arbete
 • Var öppen för att diskutera alternativa sätt att lösa problem och hantera olika frågor. Den digitala världen gör att vi behöver tänka annorlunda, mer kreativt och vara mer flexibla. Den nya lösningen kanske till och med kan bli bättre!
 • Sprid information så mycket det gör så att alla kan få möjlighet att ta del av den. Det kan bli svårt att komma vidare med sina uppgifter annars.
 • Våga vara personlig! Du känner dig säkert orolig, rädd eller har andra känslor inför den rådande situationen. Med all säkerhet så har dina medarbetare samma typ av känslor så det är oerhört viktigt att våga vara mänsklig i denna situation. Att våga mäta varje medarbetare utifrån var den befinner sig känslomässigt.
 • Hjälp varandra att skapa en struktur för att jobba hemma. Det kräver disciplin och en annan struktur än när vi sitter på kontoret och jobbar.

En sak är säker, ingen av oss har facit för hur vi ska hantera denna nästan surrealistiska situation vi alla befinner oss i. Jag är helt övertygad om att den mänskliga sidan av ledarskapet är viktigare än någonsin. Det hela kokar ner till hur vi kan stötta och hjälpa varandra i detta extremt svåra läge.

Read More
Förändring, Organisation, Syfte

Något är på väg att hända i näringslivet!

För första gången har Business Roundtable i USA uppdaterat sina principer för vad ett företags roll i samhället innebär.  Skillnaden nu är att de anser att företagen ska både skapa bra arbetstillfällen, en stark och hållbar ekonomi, innovation, en sund miljö och ekonomiska möjligheter för alla, inte enbart avkastning för aktieägarna.

Business Roundtable är en sammanslutning av verkställande direktörer för USA:s ledande företag.

De verkar för att främja en blomstrande amerikansk ekonomi och skapa utökade möjligheter för alla amerikaner genom sund offentlig politik. Sedan 1978 har Business Roundtable regelbundet utfärdat principer för bolagsstyrning.

Fokus har tidigare legat på att generera avkastning till ägarna men nu har något hänt! 181 CEOs har skrivit under dessa principer och kommer att verka utifrån dessa.

De nya principerna har nu fokus på att skapa långsiktigt hållbara företag med ett tydligt syfte:

"Medan vart och ett av våra enskilda företag tjänar sitt eget företagssyfte delar vi ett grundläggande engagemang för alla våra intressenter. Vi förbinder oss att:

 • Leverera värde till våra kunder
 • Investera i våra medarbetare
 • Att hantera våra leverantörer rättvist och etiskt
 • Stödja de samhällen där vi arbetar
 • Generera långsiktigt värde för aktieägarna"

"Precis som vi är fast beslutna att göra vår del som företagens vd:ar uppmanar vi andra att göra sin del också. I synnerhet uppmanar vi ledande investerare att stödja företag som bygger långsiktigt värde genom att investera i sina anställda och samhällen."

Något är på väg att hända i det amerikanska näringslivet men hur ser det ut här i Sverige?

Skulle detta kunna bidra till att även våra svenska organisationer kan skapa tillväxt och lönsamhet men utifrån ett hållbarhetsperspektiv?!

Ett organisatoriskt syfte är fundamentalt för att kunna skapa denna typ av organisationer säger jag. Du som chef och ledare behöver arbeta med att formulera ert syfte. Varför ni finns till och vad är det ni ska bidra med för att skapa meningsfullhet och hållbarhet.

https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/

Read More