Strategi

Hur kan ni navigera i en volatil värld – Balansera kortsiktighet och långsiktighet i er strategi 2023 och framåt

I en värld som ständigt förändras och utvecklas i en rasande takt, är strategiarbete inte längre en statisk process som kan överlämnas till ledningsgruppen i företaget. Nu och framöver kräver det att vi tänker om, anpassar oss och är redo att omvärdera våra strategier snabbare än någonsin tidigare. Vi lever i en volatil verklighet nu med större kriser och förändringar som avlöser varandra och det gäller att kunna navigera och ställa om effektivt i en ny verklighet.

Teknologiska framsteg, globala händelser och skiftande kundpreferenser kan alla påverka företagens verksamhet över en natt. Det innebär att vi inte längre kan luta oss tillbaka på gamla strategiska planer som om de vore eviga.

Flexibilitet är nyckeln till att hantera volatiliteten. Företag måste vara redo att anpassa sina strategier och taktik snabbt och smidigt. Vi behöver involvera fler i organisationen än ”bara” ledningsgruppen.  Kanske behövs det andra kompetenser för att utveckla en strategi än de som medlemmarna i ledningsgruppen besitter. Den kompetensen kan finnas på andra håll i organisationen och behöver bjudas in till dialog och diskussion.

Detta kräver att företag har en kultur som uppmuntrar till involvering, experimentering och lärande. Att vara rädd för att misslyckas är inte längre en lyx vi har råd med. Misslyckanden är snarare möjligheter att lära sig och anpassa sig.

Att vara flexibel betyder dock inte att man överger långsiktiga strategier. Långsiktig planering är fortfarande avgörande för att skapa riktning och mål. Det handlar om att hitta en balans mellan kortsiktiga taktiska anpassningar och långsiktig vision. Företag måste ständigt fråga sig själva hur de kan göra små justeringar i sina strategier utan att förlora sikte på sina övergripande mål.

Detta kommer att ställa större krav på er som leder ett företag, att ni kan balansera kortsiktiga taktiska anpassningar med en långsiktig strategi. Det kommer att innebära att ni är bättre rustade för att överleva och blomstra i denna nya verklighet.

Det är en tid för innovation, snabba beslut och kontinuerlig anpassning. Är det möjligt? Absolut. Är det nödvändigt? Absolut. Det är denna balans som kommer att driva framgång i den volatila världen 2023 och bortom.

Är ni intresserade av att prata mer om hur er ledningsgrupp kan utveckla ert strategiarbete? Jag bollar gärna era idéer och funderingar kring dessa frågor!

#strategi #framtid #affärsutveckling #innovation #volatilitet #ledningsgrupp

Read More
Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Varför ska styrelsen bry sig om bolagets syfte?

I en värld med stora utmaningar är syftet viktigare än någonsin.

"Varför ska vi i styrelsen bry oss om bolagets syfte?" Ja, det kan man kanske undra? 

Jag skulle vilja säga att det är en affärskritisk fråga för alla styrelser. Tittar vi globalt så har den kris som vi nu upplever blivit ett wake-up call som visar på vikten av ett tydligt syfte i organisationer.

Många branscher har drabbats hårt av krisen, företag har gått i konkurs, anställda har blivit uppsagda. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till någon form av normalitet igen. Vi lever också under det extremt starka hotet om negativ klimatpåverkan och de förödande effekter det kommer att ha på vår planet. Företag behöver ta ett större ansvar och på nya sätt bidra till att skapa en bättre värld för oss alla. Styrelsen är en viktig grupp för att adressera och hantera dessa utmaningar.

Styrelser påverkar organisationer på många olika sätt, men framför allt genom att definiera strategier och policys. Om vi ska få ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, där även frågan kring syftet är en viktig faktor, så måste dessa frågor komma upp på styrelseagendan! Det organisatoriska syftet och visionen är en plattform för att skapa en hållbar och långsiktigt lönsam organisation.

Min erfarenhet är att initiativ kring att transformera en organisation till en mer holistisk och människoorienterad organisation inte kommer att lyckas om man inte har med sig både ledning och styrelse. Det är ett arbete som inte kan ses som en quick fix, utan snarare är det ett långsiktigt arbete som behöver få ta tid och kräver tålamod. Det spelar ingen roll om till exempel VD börjar driva initiativ om att exempelvis organisera annorlunda för att bli mer syftesdrivna, eller att arbeta mer med hållbarhetsperspektiv, om VD inte har styrelsen med sig i dessa initiativ. Styrelsen kommer att följa upp VD på de styrparametrar som de anser viktiga, och har styrelsen då ett mer traditionellt perspektiv så kommer dessa förändringsinitiativ inte att lyckas långsiktigt.

Nya perspektiv gör syftet viktigare

Styrelser i näringslivet har ofta ett starkt lönsamhetsperspektiv, vilket inte på något sätt är  fel. Men, vi behöver nu ta in andra perspektiv också, och dä¤r kommer syftet in. Jag är övertygad om att vi kan förena de två perspektiven, och utifrån vårt syfte ändå bygga en lönsam och framgångsrik verksamhet. En verksamhet med ett tydligt syfte, en Polstjärna, ska också ledas och styras utifrån syftet. Syftet kommer att påverka verksamhetens strategier, vad och hur vi levererar, hur vi organiserar oss internt, och så vidare. Det gör att vi kan skapa en större attraktivitet som arbetsgivare och hos kunder och andra intressenter, för vi står för något mer, vi strävar efter att göra skillnad.

Nu kanske jag sticker ut hakan lite

Min upplevelse, efter att ha pratat med många VD:ar, är att många styrelser inte är så nytänkande. Man sitter fast i det traditionella tänkandet kring hur vi organiserar och leder våra verksamheter. Det gör att en VD som vill leda och organisera verksamheten på mer moderna sätt kan stöta på motstånd och ifrågasättande. Det kan medföra att en VD begränsas i sin ambition att förändra och utveckla sin organisation så att den kan vara framgångsrik även i framtiden.

Styrelserna (och ibland ledningsgrupper) behöver ta bort skygglapparna och titta ut i omvärlden. Vad är det för trender som påverkar oss, och hur ska vi bygga vår organisation framöver för att möta dessa utmaningar? Vad ställer det för krav på det ledarskap vi har i dag?

Organisationer som aktiverar och implementerar sitt syfte, för att sedan använda det för att leda sin verksamhet, ser tydliga fördelar vad gäller ett stärkt varumärke, utvecklande av relationer med både medarbetare, kunder och andra intressenter samt skapande av en hållbar lönsamhet.  

Styrelserna skulle här kunna vara ett viktigt bollplank för den operativa ledningen i att utveckla och driva en syftesdriven verksamhet. De skulle kunna utmana invanda tankebanor och se nya strategiska möjligheter, eftersom de ofta har ett helikopterperspektiv på organisationen.

Ett tydligt syfte bör också påverka de beslut som styrelsen fattar. Därför är det viktigt att även styrelsen har en djup förankring i den plattform som syftet ger för verksamheten. Annars finns det en risk för att de beslut som fattas styr i en annan riktning än den riktning som syftet stakar ut för organisationen. Då finns det en risk att syftet bara blir ännu en floskel som ingen bryr sig om vare sig internt eller externt.

Min fråga till dig är: 

Hur ser det ut i er organisation? Har ni en styrelse som är progressiv och diskuterar dessa frågor? Får du som VD det stöd du behöver vad gäller utveckling av organisation och ledarskap?

Om inte, så kanske det är dags att börja lyfta på skygglapparna och föra upp dessa frågor på styrelseagendan!

Denna artikel har publicerats hos Motivation.se: Artikel hos Motivation.se

Vill du läsa mer om syfte och hur du kan utveckla det i din organisation så hittar du mer här på bloggen: Vår blogg

Read More
Ledarskap, Organisation, Syfte

Hur du kan kombinera strategi och syfte för att bidra till hållbarhet

Jag läser en intressant artikel från BCG om vikten av att skapa en modell för företag som vill bidra till en hållbar och meningsfull värld.

"To do so, we suggest that leaders reimagine corporate strategy by creating new modes of differentiation, embedding societal value into products and services, reimagining business models for sustainability, managing to new measures of performance, and reshaping business ecosystems to support these initiatives. While this is a tall order for any management team, the future of the company, our environment, and society depends on doing so."

Vi lanserar ett digitalt program som stödjer dig i ert arbete med att ta fram er organisations syfte och utveckling av en strategi för att implementera syftet! Läs mer på PurposeImpact om det digitala programmet! 

www.purposeimpact.se

https://www.bcg.com/

Read More
Förändring, Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Hur du integrerar ert syfte med era strategier

Vad är ditt företags främsta anledning till att existera? Var kan ni ha en unik, positiv inverkan på samhället? Nu mer än någonsin behöver du som ledare ha bra svar på dessa frågor.

Hur kan vi som företag bidra med mer än "bara" business as usual? Pandemin, kravaller och demonstrationer i USA, klimatkris mm. ställer det vanliga på ända. Vi behöver agera i nya banor som ledare och organisationer!

Organisationer som inte vill se dessa förändringar kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Om ledningarna istället väljer att se potentialen i att bli syftesdrivna så finns det en enorm hävstång här. Både vad gäller lönsamhet, hållbarhet och inte minst engagemanget hos medarbetarna.

Utmaningen är att gå från att syftet är något som saknas helt eller finns på intranätet till att göra det levande i hela organisationen. Syftet behöver få genomslag i allt vi gör. Alltifrån hur vi samarbetar med våra olika intressenter, hur vi organiserar oss, hur vi styr och leder verksamheten till hur vi producerar våra tjänster och varor. Då först blir vi på riktigt en syftesdriven organisation.

Många ledningar tycker att det är svårt att se vägen framåt, och hantera alla olika intressen, anställdas, samhällets, leverantörernas, miljöns, kundernas och aktieägarnas, samtidigt. Spänningar och kompromisser finns i överflöd när vi strävar efter att anpassa våra affärs- och samhällsmål; att integrera syftet som hjärtat i våra organisationer; och att leverera efter eget syfte.

Så hur gör vi då?

Börja med att se över era strategier, något du kanske ändå behöver göra efter corona-pandemin. Varför inte arbeta med en strategiprocess utifrån ert syfte, för att skapa kraft och engagemang i hela organisationen?

Utifrån de framtagna strategierna kan du sedan hitta riktningen framåt och se vilka aktiviteter som behöver genomföras i just din organisation.

Read More