Förändring, Företagskultur, Ledarskap, Organisation

Gamla strukturer begränsar!

64% av svenska chefer diskuterar ständigt eller ofta organisationsfrågor i sin ledningsgrupp. Det vet vi från den enkät bland VD:ar och HR-chefer som vi genomförde för ett tag sedan. En anledning till att organisationsfrågor diskuteras är behovet av innovation (58%) och digitalisering (också 58%).

Vi kan se att behovet av nya sätt att innovera och organisera drivs bland annat av digitaliseringen. Det har börjat hända en hel del: Organisationer vågar pröva självstyrande grupper som jobbar med innovations- och utvecklingsfrågor. Men även när vi lyckas skapa dessa innovativa miljöer kvarstår den antagligen största utmaningen - vårt sätt att organisera och leda verksamheten, både den befintliga och den nya.

Vår enkät bekräftar att det är gamla strukturer och beteenden som ligger i vägen för verklig förändring. Organisationen är inte riggad för den förändringstakt som krävs, utan bygger på statiska antaganden om hur den nuvarande situationen ser ut. Fokus blir istället på att bara göra det som krävs här och nu. Fokus blir kortsiktig lösning istället för långsiktig utveckling.

Upp på agendan!

Frågan måste landa på ledningsgruppens agenda. Vi behöver utmana oss i att tänka utanför den berömda boxen. Att se på nuläget i verksamheten utifrån andra aspekter än vi vanligtvis gör. Vilka trender och branschförflyttningar påverkar vårt företag? Vilka krav ställer marknad, digitialisering etc. på vår organisation och hur ska vi möta dem?

Enkäten visar dessutom att insikten finns om att vi måste bli bättre på att fånga upp tankar och idéer från medarbetare och förverkliga dem. Men gissa vad de största bristerna i organisationen upplevs bero på? Ledarskapet. Och medarbetarskapet.

Trots att så många har jobbat med ledarskapsfrågor i så många år. Ställer vi fel frågor? Letar vi efter fel svar?

En annan fråga som kopplar till medarbetarskapet är engagemang och motivation för arbetsuppgifterna. Hur får vi medarbetare att vilja ta mer ansvar och vara mer delaktiga i arbetet mot syfte och vår vision? I vår enkät framgår det tydligt att detta är en ledarskapsfråga, förmågan att skapa engagemang hos medarbetarna.

Formella strukturer begränsar

De formella strukturerna lyfts också i enkäten. Många organisationer har utmaningar att hantera när det gäller stuprörstänkande, att bara se till sin egen avdelning eller grupp. Istället för att se till vad som är bäst för hela organisationen. Att utveckla förmågan och uthålligheten samt skapa metoder för samarbete - som kan gagna oss som företag.

Organisationsförändringar görs men hur genomtänkta är de för att mäta framtidens krav på ledarskap och organisation? Orken finns inte för att se till att implementeringen orkar ända fram för att få kraft i den nya organisationen. Konsekvensen blir att förändringen inte får önskad effekt. Istället tappar organisationen i kontinuitet, effektivitet, engagemang etc. Att ändra beteenden, invanda arbetssätt tar tid och måste få ta tid, men hur skapar vi den tiden?

En sak vet vi. Att ingenting kommer att hända om det inte står på ledningens agenda.

Read More