Syfte

Uppgradera ert syfte!

I en värld där affärslandskapet ständigt förändras, framstår syfte och vision inte bara som vägvisare, utan som avgörande kompasser för organisationers långsiktiga framgång. Trots detta åsidosätts ofta arbetet med dessa grundläggande byggstenar. Varför sker detta? Och vilka konsekvenser medför det för våra organisationer?

Ett centralt skäl, som jag ser det,  till att syfte och vision negligeras är den omedelbara pressen från kvartalsekonomins resultatkrav. I jakten på snabba vinster och kortsiktiga framgångar tappas ofta det långsiktiga perspektivet bort. Organisationer blir fokuserade på att "fixa siffrorna" snarare än att odla en kultur och strategi som är rotad i deras djupare syfte.

Dessutom kan brist på engagemang och förståelse bland ledare och anställda utgöra ett hinder. Utan en gemensam och tydlig vision är det svårt för team att känna sig kopplade till organisationens större mål. Detta leder till en arbetsmiljö där dagliga uppgifter ses som isolerade från företagets övergripande riktning, vilket underminerar motivation och innovationsförmåga.

En annan utmaning är den rådande uppfattningen att arbetet med syfte och vision är ett "mjukt" område, mindre mätbart och därmed mindre värdefullt än andra affärsprocesser. Detta synsätt undervärderar potentialen i en stark företagskultur och hur den kan påverka allt från anställdas engagemang till kundlojalitet.

Att återvända till vårt syfte och vår vision är inte bara en fråga om intern moral eller varumärkesbyggande; det är en strategisk nödvändighet. Organisationer som lyckas integrera sitt syfte och sin vision i alla aspekter av sin verksamhet står stadigt när det blåser och kan lättare rida ut stormarna.

Det är dags för ledare att omvärdera och omfamna kraften i deras organisationers syfte och vision, för att inte bara överleva utan också blomstra i morgondagens affärsvärld.

Read More
Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Varför ska styrelsen bry sig om bolagets syfte?

I en värld med stora utmaningar är syftet viktigare än någonsin.

"Varför ska vi i styrelsen bry oss om bolagets syfte?" Ja, det kan man kanske undra? 

Jag skulle vilja säga att det är en affärskritisk fråga för alla styrelser. Tittar vi globalt så har den kris som vi nu upplever blivit ett wake-up call som visar på vikten av ett tydligt syfte i organisationer.

Många branscher har drabbats hårt av krisen, företag har gått i konkurs, anställda har blivit uppsagda. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till någon form av normalitet igen. Vi lever också under det extremt starka hotet om negativ klimatpåverkan och de förödande effekter det kommer att ha på vår planet. Företag behöver ta ett större ansvar och på nya sätt bidra till att skapa en bättre värld för oss alla. Styrelsen är en viktig grupp för att adressera och hantera dessa utmaningar.

Styrelser påverkar organisationer på många olika sätt, men framför allt genom att definiera strategier och policys. Om vi ska få ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, där även frågan kring syftet är en viktig faktor, så måste dessa frågor komma upp på styrelseagendan! Det organisatoriska syftet och visionen är en plattform för att skapa en hållbar och långsiktigt lönsam organisation.

Min erfarenhet är att initiativ kring att transformera en organisation till en mer holistisk och människoorienterad organisation inte kommer att lyckas om man inte har med sig både ledning och styrelse. Det är ett arbete som inte kan ses som en quick fix, utan snarare är det ett långsiktigt arbete som behöver få ta tid och kräver tålamod. Det spelar ingen roll om till exempel VD börjar driva initiativ om att exempelvis organisera annorlunda för att bli mer syftesdrivna, eller att arbeta mer med hållbarhetsperspektiv, om VD inte har styrelsen med sig i dessa initiativ. Styrelsen kommer att följa upp VD på de styrparametrar som de anser viktiga, och har styrelsen då ett mer traditionellt perspektiv så kommer dessa förändringsinitiativ inte att lyckas långsiktigt.

Nya perspektiv gör syftet viktigare

Styrelser i näringslivet har ofta ett starkt lönsamhetsperspektiv, vilket inte på något sätt är  fel. Men, vi behöver nu ta in andra perspektiv också, och dä¤r kommer syftet in. Jag är övertygad om att vi kan förena de två perspektiven, och utifrån vårt syfte ändå bygga en lönsam och framgångsrik verksamhet. En verksamhet med ett tydligt syfte, en Polstjärna, ska också ledas och styras utifrån syftet. Syftet kommer att påverka verksamhetens strategier, vad och hur vi levererar, hur vi organiserar oss internt, och så vidare. Det gör att vi kan skapa en större attraktivitet som arbetsgivare och hos kunder och andra intressenter, för vi står för något mer, vi strävar efter att göra skillnad.

Nu kanske jag sticker ut hakan lite

Min upplevelse, efter att ha pratat med många VD:ar, är att många styrelser inte är så nytänkande. Man sitter fast i det traditionella tänkandet kring hur vi organiserar och leder våra verksamheter. Det gör att en VD som vill leda och organisera verksamheten på mer moderna sätt kan stöta på motstånd och ifrågasättande. Det kan medföra att en VD begränsas i sin ambition att förändra och utveckla sin organisation så att den kan vara framgångsrik även i framtiden.

Styrelserna (och ibland ledningsgrupper) behöver ta bort skygglapparna och titta ut i omvärlden. Vad är det för trender som påverkar oss, och hur ska vi bygga vår organisation framöver för att möta dessa utmaningar? Vad ställer det för krav på det ledarskap vi har i dag?

Organisationer som aktiverar och implementerar sitt syfte, för att sedan använda det för att leda sin verksamhet, ser tydliga fördelar vad gäller ett stärkt varumärke, utvecklande av relationer med både medarbetare, kunder och andra intressenter samt skapande av en hållbar lönsamhet.  

Styrelserna skulle här kunna vara ett viktigt bollplank för den operativa ledningen i att utveckla och driva en syftesdriven verksamhet. De skulle kunna utmana invanda tankebanor och se nya strategiska möjligheter, eftersom de ofta har ett helikopterperspektiv på organisationen.

Ett tydligt syfte bör också påverka de beslut som styrelsen fattar. Därför är det viktigt att även styrelsen har en djup förankring i den plattform som syftet ger för verksamheten. Annars finns det en risk för att de beslut som fattas styr i en annan riktning än den riktning som syftet stakar ut för organisationen. Då finns det en risk att syftet bara blir ännu en floskel som ingen bryr sig om vare sig internt eller externt.

Min fråga till dig är: 

Hur ser det ut i er organisation? Har ni en styrelse som är progressiv och diskuterar dessa frågor? Får du som VD det stöd du behöver vad gäller utveckling av organisation och ledarskap?

Om inte, så kanske det är dags att börja lyfta på skygglapparna och föra upp dessa frågor på styrelseagendan!

Denna artikel har publicerats hos Motivation.se: Artikel hos Motivation.se

Vill du läsa mer om syfte och hur du kan utveckla det i din organisation så hittar du mer här på bloggen: Vår blogg

Read More
Ledarskap, Syfte

Känner du att du står och stampar i din karriär?

Du brukade älska ditt jobb, men något har förändrats. Du har förändrats.

Under många år har du satt ditt jobb och karriär först eftersom du trodde att det var det man skulle göra. Kanske ville du ha titeln, lönen, och den materiella livsstil som man kan skapa sig då. Känslan av glädje och tillfredsställelse du trodde att dessa saker skulle ge dig.

Men du bär på en hemlighet som kanske till och med har varit svår att erkänna för dig själv. Trots att du har kommit så långt och uppfyllt så mycket av dina drömmar och planer så känner du dig tom inuti. Var det inte mer än så här?

Varje dag så känns det jobbigt att gå till jobbet och du försöker undvika alla känslor av tristess, meningslöshet och brist på engagemang så gott det går.

Du har en rastlöshet i dig som pockar på uppmärksamhet, något som handlar om att VARA mer.

Du vill tro på vad du gör igen, du vill göra en större inverkan men du kan inte se hur du ska ta dig från där du är nu till där du vill vara. Kanske vet du inte ens var du vill vara framöver.

Du KAN göra skillnad och leva på dina egna villkor. MEN för att göra det, måste du bli den version av dig själv som är sann för dig.

Det enda som håller dig tillbaka är vad du tror är möjligt för dig. Du behöver börja våga lyssna på din inre röst som kanske inte fått göra sig hörd tidigare. Vad är det den vill säga dig?

Så vad kan du göra?

 • Utforska vad det är du verkligen vill, vad det är som skapar mening för dig
 • Tydliggör ditt personliga syfte, det som skapar glädje och passion för dig
 • Skapa klarhet om hur du kan göra skillnad genom att utnyttja dina unika förmÃ¥gor och talanger
 • Upptäck vad som hindrar dig frÃ¥n att nÃ¥ dina drömmar
 • Sätt upp en plan för vart du vill och hur du ska ta dig dit

PÃ¥ sätt och vis har du nÃ¥tt botten. För att BLI den du vill vara, kan du inte längre göra vad du alltid har gjort.  Du behöver vÃ¥ga göra nya saker, utforska nya stigar och se nya möjligheter. Skrämmande kanske men ocksÃ¥ spännande och sÃ¥ meningsfullt!

Den goda nyheten är att du kan uppnå glädje och den mening du vill ha i ditt liv, det enda som står i din väg är du!

Kanske är det dags att ta det första steget till ditt nya jag i dag?

https://leadingbusiness.se/vara-tjanster/purpose-explorer/

Read More
Ledarskap, Organisation, Syfte

Hur du kan kombinera strategi och syfte för att bidra till hållbarhet

Jag läser en intressant artikel från BCG om vikten av att skapa en modell för företag som vill bidra till en hållbar och meningsfull värld.

"To do so, we suggest that leaders reimagine corporate strategy by creating new modes of differentiation, embedding societal value into products and services, reimagining business models for sustainability, managing to new measures of performance, and reshaping business ecosystems to support these initiatives. While this is a tall order for any management team, the future of the company, our environment, and society depends on doing so."

Vi lanserar ett digitalt program som stödjer dig i ert arbete med att ta fram er organisations syfte och utveckling av en strategi för att implementera syftet! Läs mer på PurposeImpact om det digitala programmet! 

www.purposeimpact.se

https://www.bcg.com/

Read More
Ledarskap, Medarbetarskap, Syfte

Hur kan du skapa mer mening i ditt liv?

Människor längtar efter syfte och vi är meningssökande varelser. Därför kämpar tyvärr många av oss med att hitta meningsfullhet på jobbet. Den plats där vi kanske tillbringar 80 000 timmar av våra liv!

Vissa undersökningar tyder på att upp till 60% av personalen i din organisation kan vara oengagerade. Och 40% känner att deras jobb inte ger någon mening och anser att världen skulle vara ett bättre ställe om deras jobb inte existerade.

Och det är inte bättre för ledare. I en rapport från World Economic Forum uttryckte 50% av de tillfrågade ledarna att deras jobb inte gav dem någon mening. Det är en katastrof att så många ledare och medarbetare känner på detta sätt i den värld vi nu lever i! Vi behöver åstadkomma en förändring både i våra beteenden och attityder för att vi ska kunna hantera kriser och andra utmaningar som möter oss!

Det är där syftet kommer in!

När jag upptäcker mitt syfte och börjar leva utifrån det så upplever jag ett större engagemang, glädje, fokus och meningsfullhet. Därför ger det mig en riktning i livet som blir enklare att följa för mig. Och när vi alla är kopplade till ett gemensamt syfte, då blir vi mer kreativa och brinner för att hitta nya och bättre sätt att uppnå det.

De flesta av oss vill bidra med något som gör skillnad, ett hållbart liv, organisation, en hållbar framtid. Det kan vara på det lokala planet eller i ett globalt perspektiv. Detta är något som mänskligheten och vår planet behöver för att överleva!

Men hur gör jag då?

Hur kan jag börja resan för att aktivera mitt syfte?

Första steget anser jag är att avsätta mer tid för egen reflektion, kanske i form av meditation, skogspromenad eller det som passar dig. Våga börja lyssna på din inre röst som kanske inte alltid får göra sig hörd. Vad är det den vill säga dig?

Vad behöver du ta för första steg för att upptäcka ditt syfte?

Read More
Förändring, Ledningsgrupp, Organisation, Syfte

Hur du integrerar ert syfte med era strategier

Vad är ditt företags främsta anledning till att existera? Var kan ni ha en unik, positiv inverkan på samhället? Nu mer än någonsin behöver du som ledare ha bra svar på dessa frågor.

Hur kan vi som företag bidra med mer än "bara" business as usual? Pandemin, kravaller och demonstrationer i USA, klimatkris mm. ställer det vanliga på ända. Vi behöver agera i nya banor som ledare och organisationer!

Organisationer som inte vill se dessa förändringar kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Om ledningarna istället väljer att se potentialen i att bli syftesdrivna så finns det en enorm hävstång här. Både vad gäller lönsamhet, hållbarhet och inte minst engagemanget hos medarbetarna.

Utmaningen är att gå från att syftet är något som saknas helt eller finns på intranätet till att göra det levande i hela organisationen. Syftet behöver få genomslag i allt vi gör. Alltifrån hur vi samarbetar med våra olika intressenter, hur vi organiserar oss, hur vi styr och leder verksamheten till hur vi producerar våra tjänster och varor. Då först blir vi på riktigt en syftesdriven organisation.

Många ledningar tycker att det är svårt att se vägen framåt, och hantera alla olika intressen, anställdas, samhällets, leverantörernas, miljöns, kundernas och aktieägarnas, samtidigt. Spänningar och kompromisser finns i överflöd när vi strävar efter att anpassa våra affärs- och samhällsmål; att integrera syftet som hjärtat i våra organisationer; och att leverera efter eget syfte.

Så hur gör vi då?

Börja med att se över era strategier, något du kanske ändå behöver göra efter corona-pandemin. Varför inte arbeta med en strategiprocess utifrån ert syfte, för att skapa kraft och engagemang i hela organisationen?

Utifrån de framtagna strategierna kan du sedan hitta riktningen framåt och se vilka aktiviteter som behöver genomföras i just din organisation.

Read More
Ledarskap, Medarbetarskap, Syfte

Hur kan vi uppleva en större känsla av mening i livet?

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. En forskningsstudie har visat att om människor upplever en känsla av mening och syfte i sitt liv ökar den totala livslängden.  Lika viktigt är att ha en känsla av mening i våra roller i arbetet. Det räcker inte att hitta denna känsla av mening en gång - du måste ständigt återskapa känslan då vi utvecklas hela tiden och förändringar ständigt sker omkring oss.

Vi är många som anser att det måste finnas mer i arbetslivet än att bara jobba för pengarna.  De flesta av oss vill göra ett avtryck, känna att vi gör skillnad på jobbet.

För många har dessa funderingar verkligen satts på sin spets i de extraordinära tider vi lever i nu. Kanske har du blivit av med din försörjning eller på annat sätt drabbats av covid-19 i olika aspekter? Framtiden känns osäker, orolig och det kan vara svårt för oss att förhålla oss till den osäkerheten. Då blir det extra viktigt att ha en egen känsla av riktning för sig själv och sitt liv.

Jag vill inspirera dig genom att ge dig några frågor att reflektera över:

 • Vad ger mig energi och glädje?
 • Vad är jag tacksam över?
 • Vilka är mina talanger och förmågor?
 • Vad skulle jag göra om pengar inte var viktiga?
 • Hur vill jag bidra i samhället?

För en logg under ett par veckor och se i vilken av de olika frågorna du uppehåller dig i mer än de andra. Vad väcker frågorna för tankar och känslor hos dig? Är du nöjd med utfallet eller känner du att det är något som skaver eller kanske till och med saknas i ditt liv?

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. Om vi har för mycket fokus på karriär och lön utan att det överensstämmer med vårt syfte, purpose, så kommer vi till slut inte att vara nöjda utan risken är att vi upplever att vi lever ett tomt och innehållslöst liv. Våra relationer tar stryk och vi kanske till slut riskerar att drabbas av utbrändhet eller depression.

Om du aldrig har funderat över ditt personliga syfte så kanske det är dags nu. Det handlar om ett enkelt uttalande om hur du väljer att leva varje dag. Gör det kortfattat, specifikt och uttrycksfullt. Ditt syfte bör vara personligt, det ska väcka positiva känslor i dig.

Livet är kort. Du förtjänar att arbeta i en roll, och för en organisation, där ditt personliga syfte kan få lysa. Men en organisation, din chef eller ditt team kommer inte att hjälpa dig med detta, utan det är upp till dig att våga reflektera, lyssna inåt och upptäcka ditt syfte!

Så, min fråga till dig blir, har DU modet att hitta ditt syfte?

Read More
Förändring, Ledarskap, Självstyre

Tillitsbaserad styrning i praktiken

Tillitsbaserad styrning i praktiken i en extrem kris…. Går det?

Jag hade i dag ett samtal med en kollega om hur vi i Sverige förhåller sig till de rekommendationer som vi har att följa.

Det gjorde att jag började reflektera lite… Min upplevelse är att det digitala distansarbetet är ett ypperligt sätt att få bekräftelse på att principerna i Teal fungerar. En chef kan inte vara inne och detaljstyra och kontrollera allt som medarbetaren gör utan måste ha tillit till att medarbetarna faktiskt vill och kan leverera resultat i den digitala världen.

Tillitsbaserad styrning, som det kallas i den offentliga världen, har många likheter med det vi pratar om i Teal och liknande organisationer.

I mitt samtal så lyftes mina tankar ytterligare en dimension. Har ni tänkt på att vi svenskar upplever tillitsbaserad styrning i praktiken just nu. Det är något som verkar fungera riktigt bra! Regeringen och Folkhälsomyndigheten styr inte med förbud utan med rekommendationer som vi till största delen efterlever.

En av invändningarna till att gå mot Teal-perspektiven är just att det ”aldrig kommer att fungera” i vårt företag…. Hur ska vi som ledning kunna lita på att medarbetarna faktiskt gör det de säger att de ska göra?

Min slutsats är att tillitsbaserad styrning eller Teal fungerar alldeles utmärkt! Vi får det att fungera i ett extremt krisläge som det vi befinner oss i nu. Borde vi då inte kunna få det att fungera i ett företag i det ”nya normala”?

Hur tänker du kring detta?

Read More
Ledarskap, Medarbetarskap, Syfte

Hur stor är din sweet spot?

Hur känns det att kanske börja åka in till kontoret igen till hösten? Att gå tillbaka till det" vanliga" livet med pendling, stress och andan i halsen?

Kanske börjar det bli dags att tänka i andra banor? Kanske har du helt enkelt vuxit ur din roll och ör uttråkad, det är dags att söka sig vidare men du kanske inte vågar eller orkar just nu.

Att du trivs med ditt arbete kokar ofta ner till hur väl ditt jobb överensstämmer med din känsla av mening. Där du arbetar, den roll du har, att du känner att det jobb du utför gör en positiv skillnad.
I rubriken använder jag ordet sweet spot. Och, vad menar jag med det?
Jo, jag tänker att det finns fyra områden som är viktiga att beakta för att hitta vårt purpose, vår känsla av mening på jobbet. Jag använder det engelska ordet purpose för att jag tycker att det omfattar mer än vårt svenska ord syfte.

Har du fokus på att:
 1. "Bara" göra ditt jobb. Du går till jobbet och gör det du ska göra men inte mer.  Utför dina uppgifter mot ersättning och har inte ambition att göra så mycket mer
 2. Få arbeta med det du är bra på. T ex att du har en specifik kompetens eller erfarenhet som du får arbeta med och vill utveckla
 3. Bidra med det du älskar att göra. Du känner dig passionerad, innovativ och engagerad, du brinner för det du gör
 4. Göra skillnad för en bättre värld, att ha ett utåtriktat fokus på att bidra positivt till något större än dig själv.

Sweet spot uppstår när dessa fyra områden överlappar varandra och hur stor din sweet spot är beror på hur mycket av de fyra områdena som överlappar varandra. För att skapa en stor sweet spot så behöver du utmana dig själv i att upptäcka ditt eget purpose. Och därefter våga titta på hur väl det stämmer överens med de tre andra områdena.
Du behöver kanske rannsaka dig själv och fundera över vilket fokus du har i dag. Går du till jobbet bara för att få ut en lön och kanske bara väntar på att klockan ska bli 17.00 så att du kan få gå hem och börja leva det verkliga livet? Eller är du så karriärfokuserad så att du inte hinner med att leva? Vilket driv har du? När du väl har landat dessa reflektioner så kan du hamna i en situation där du inser att behöver göra något radikalt för att må bra.
Det kanske till och med är så att detta är något du verkligen vill göra för att ditt purpose är så viktigt att du helt enkelt inte kan gå emot det.

#purposeexperience #purposeexpedition #leadingbusiness #leadership #syfte #engagemang #meningsfullhet #organisation #teal #purpose #syftesdrivetledarskap #syftesdrivenorganisation

Read More
Ledarskap, Organisation, Syfte

Leda på distans i en syftesdriven organisation

Leda på distans i en syftesdriven organisation

Många av principerna som används i syftesdrivna organisationer passar väldigt bra för att driva en verksamhet på distans. Att leda medarbetare på olika håll i landet eller globalt genom digitala verktyg kräver att vi ger dem mandat att utföra sitt jobb självständigt. Som ledare behöver vi släppa vårt eventuella kontrollbehov och visa förtroende och ha tillit till att de är engagerade och vill göra ett bra jobb.

Det blir ett bra praktiskt exempel på när självstyre kan fungera riktigt bra! Men ditt ledarskap sätts på prov här!

Så, hur kan du göra då?

Här kommer några förslag:

 • Ha regelbundna samtal med var och en i ditt team. Det behöver inte vara några långa möten men dina medarbetare känner att du bryr dig om dem. Att du är intresserad av hur de mår och hur det går för dem.
 • Genomför ett kort digitalt möte med teamet varje morgon. Inte heller detta behöver vara något långt möte, kanske 10-15 minuter. En kort avstämning för att alla ska känna att de vet var de står inför dagens arbete
 • Var öppen för att diskutera alternativa sätt att lösa problem och hantera olika frågor. Den digitala världen gör att vi behöver tänka annorlunda, mer kreativt och vara mer flexibla. Den nya lösningen kanske till och med kan bli bättre!
 • Sprid information så mycket det gör så att alla kan få möjlighet att ta del av den. Det kan bli svårt att komma vidare med sina uppgifter annars.
 • Våga vara personlig! Du känner dig säkert orolig, rädd eller har andra känslor inför den rådande situationen. Med all säkerhet så har dina medarbetare samma typ av känslor så det är oerhört viktigt att våga vara mänsklig i denna situation. Att våga mäta varje medarbetare utifrån var den befinner sig känslomässigt.
 • Hjälp varandra att skapa en struktur för att jobba hemma. Det kräver disciplin och en annan struktur än när vi sitter på kontoret och jobbar.

En sak är säker, ingen av oss har facit för hur vi ska hantera denna nästan surrealistiska situation vi alla befinner oss i. Jag är helt övertygad om att den mänskliga sidan av ledarskapet är viktigare än någonsin. Det hela kokar ner till hur vi kan stötta och hjälpa varandra i detta extremt svåra läge.

Read More