Företagskultur

Kultur – den verkliga orsaken till varför så många M&A misslyckas

Nästan 70 procent av alla sammanslagningar misslyckas. I sin bok Achieving Post-Merger Success skriver Carleton och Lineberry att den verkliga anledningen till varför M&A misslyckas beror på kulturkrockar, det vill säga problem i ledning och kommunikation som beror på kulturella olikheter i de två organisationerna.

Alltför ofta förbiser man de kulturella skillnaderna både vid värdering inför förvärv och vid sammanslagningen. Problem uppstår när man ska börja samarbeta i den nya verksamheten. Och problemen uppstår i form av kulturkrockar.
Det kan vara skillnader i vad man anser är viktigt, vad som bör mätas, hur man fattar beslut eller helt enkelt hur människor bemöter varandra. Då uppstår oordning när det ena bolagets sätt att göra affärer och behandla sina medarbetare på plötsligt ska blandas med det andra företagets sätt. Olika tolkningar eller antaganden kring den nya affärsplanen och hur den bör implementeras kan leda till att kulturer krockar. Liksom upplevda olikheter när det gäller värderingar, rutiner eller något så konkret som arbetsmiljön.

Coopers and Lybrand, the British Institute of Management, Watson-Wyatt och en lång rad forskare har alla kommit fram till samma sak: Kulturkrockar skapar förvirring internt och orsakar maktkamper mellan ”att göra och att prata om saker och ting”. Vilket i sin tur leder till ineffektivitet, slöseri med tid, och ett ökat internt fokus – i ett läge då det nya bolaget tvärtom behöver klarhet i syfte, plan och aktiviteter med ett starkt externt fokus.

Vad är det som gör att man lägger fokus på de finansiella frågorna men inte analyserar organisation, ledarskap och kultur i de olika verksamheterna? Delvis handlar det om tradition. Företag är vana att betala för en finansiell due diligence, medan frågor om bolagens kultur, deras kompatibilitet eller en riskbedömning av möjliga kulturkrockar lämnas därhän. Detta trots att det finns ganska enkla verktyg som kan tillföra både insikter och perspektiv som i sin tur ger ett bättre beslutsunderlag.

En kulturell due diligence borde helt enkelt betraktas som obligatorisk för att maximera effektivitet och lönsamhet.

Läs gärna denna intressanta artikel från Harvard Business Review:
https://hbr.org/2014/12/before-a-merger-consider-company-cultures-along-with-financials

Read More