Purpose Journey - Utveckla en syftesdriven organisation

Utmana era hierarkier

Resan fortsätter efter att ha definierat syftet för organisationen. Ni börjar nu att agera utifrån ert syfte. Då behöver ni utveckla en kultur som stöder ert syfte. Ni utvecklar ett syftesdrivet ledarskap som stödjer organisationens syfte och vision.  Ledarskapet i organisationen behöver byggas utifrån en samsyn på vad som bidrar till förverkligandet av ert organisatoriska syfte. Det kan innebära en personlig utvecklingsresa för att hitta ert eget personliga syfte också.

Ni börjar se över hur ni är organiserade, utmanar strukturen. Stödjer strukturen ert arbete med att verka utifrån syfte och vision?  Hierarkier kan vara begränsande för innovation och utveckling. Kanske är det så att en plattare struktur skulle bidra mer till er positiva utveckling. Då behöver ni utforska hur en sådan struktur skulle kunna se ut för er organisation. 

En renovering av företagskulturen kanske behövs? Stödjer era värderingar det syfte ni nu har aktiverat eller behöver ni se över värderingarna? Hur väl implementerade är era värderingar? Behöver ni göra ett arbete här för att skapa den starka kultur ni behöver för att bli en attraktiv arbetsgivare?

Ni kanske definierar besluts- och rådgivningsprocesser som stöder en plattare och syftesstyrd organisation. Mandat och ansvar distribueras ut till där det bäst är lämpat för organisationen. Alla i verksamheten behöver få en gemensam ”verktygslåda” för att kunna kommunicera, ge feedback och tillsammans skapa team som kan samverka på ett optimalt sätt.

Fokusområden

  • Gemensamma värderingar
  • Syftesdrivet ledarskap
  • Kommunikation och feedback
  • Skapa högpresterande team
  • Besluts- och rådgivningsprocesser
  • Ansvar ger energi

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet