Purpose Journey - Utveckla ett syftesdrivande ledarskap med coachande ledarstil

Resan från hierarki till självstyre

Resan fortsätter efter att ha definierat syftet för organisationen. Ni börjar nu att agera utifrån ert syfte. Då behöver ni utveckla en kultur som stöder ert syfte. Ni utvecklar ett syftesdrivet ledarskap som bygger på en coachande ledarstil. Alla organisationer kanske inte väljer att ta bort cheferna, däremot behövs ofta en annan ledarstil. Alla i verksamheten får en gemensam ”verktygslåda” för att kunna kommunicera, ge feedback och tillsammans skapa team som kan samverka på ett optimalt sätt.

Ni definierar besluts- och rådgivningsprocesser som stöder en platt och syftesstyrd organisation. Mandat och ansvar distribueras ut till där det bäst är lämpat i organisationen.

Fokusområden

  • Gemensamma värderingar
  • Coachande ledarskap
  • Kommunikation och feedback
  • Skapa högpresterande team
  • Besluts- och rådgivningsprocesser
  • Ansvar ger energi